Straitéis maidir leis an timpeallacht mhuirí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2008/56/CE - gníomhaíocht AE i réimse an bheartais comhshaoil mhuirí (Creat-Treoir um Straitéis Mhuirí)

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Baintear leas sa treoir as reachtaíocht AE reatha agus cumhdaítear inti gnéithe den mhuirthimpeallacht nár pléadh i mbeartais eile, amhail an Chreat-treoir Uisce, an Treoir maidir le Gnáthóga agus an Treoir maidir le hÉin.

FORBAIRTÍ LE DÉANAÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 15 Iúil 2008. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoi 15 Iúil 2010.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

dea-stádas comhshaoil: haigéin agus farraigí atá éagsúil agus dinimiciúil ón taobh éiceolaíochta de agus atá glan, sláintiúil agus táirgiúil. Is í an aidhm a chinntiú go bhfuil an timpeallacht mhuirí cosanta do na glúinte reatha agus do na glúinte amach anseo.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat le haghaidh gníomhaíocht phobail sa réimse um beartas timpeallachta muirí (an Creat-treoir um Straitéis Mhuirí) (IOL 164, 25.6.2008, lgh. 19–40)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2010/477/AE ón gCoimisiún an 1 Meán Fómhair 2010 maidir le critéir agus caighdeáin mhodheolaíocha ar dhea-stádas comhshaoil uiscí muirí (IO L 232, 2.9.2010, lgh. 14–24)

Rialachán (CE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lgh. 22–61)

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh.1380/2013 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: An chéad chéim i gcur chun feidhme na Creat-treorach um Straitéis Mhuirí (2008/56/CE) — Measúnú agus treoir an Choimisiúin Eorpaigh (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Nuálaíocht sa Gheilleagar Gorm: acmhainneacht ár bhfarraigí agus ár n-aigéan i gcomhair fostaíochta agus fáis a fhíorú (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Treoir (CE) 2014/89/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 lena mbunaítear creat maidir le pleanáil spásúil mhuirí (IO L 257, 28.8.2014, lgh. 135-145).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le dul chun cinn i limistéir mhuirí faoi chosaint a bhunú (arna cheangal le hAirteagal 21 den Chreat-Treoir um Straitéis Mhuirí 2008/56/CE) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Teachtaireacht Comhpháirteach ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: clár oibre le haghaidh thodhchaí ár n-aigéan (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Nuashonraithe 23.02.2017