Coinbhinsiún na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 81/462/CEE lena dtugtar an Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin i gcrích

Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhínítear truailliú aeir trasteorann fadraoin mar sceitheadh substaintí, go díreach nó go hindíreach, de bharr ghníomhaíocht an duine, isteach san aer a bhfuil éifeachtaí díobhálacha acu ar shláinte an duine nó ar an gcomhshaol i dtír eile agus nach féidir rannchuidiú na bhfoinsí astaíochtaí aonair nó grúpaí foinsí a idirdhealú.

Forbraíodh ocht bprótacal, ar an iomlán, faoin gcoinbhinsiún seo:

Comhar beartais

Ceanglaítear leis an gcoinbhinsiún ar a pháirtithe conarthacha beartais agus straitéis iomchuí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, córais bainistíochta um cháilíocht aeir go háirithe.

Comhaontaíonn na páirtithe conarthacha bualadh le chéile go rialta (go bliantúil ar a laghad) chun an cur chun cinn atá déanta a mheas agus idirchaidreamh a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis an gcoinbhinsiún.

Comhar eolaíochta

Comhaontaíonn na páirtithe iarrachtaí comhbheartaithe maidir le taighde agus forbairt a dhéanamh, go háirithe, chun astaíochtaí na bpríomhthruailleán aeir a laghdú, chun faireachán a dhéanamh ar rátaí astaíochtaí agus ar thiúchan na dtruailleán seo, chomh maith le tuiscint a fháil ar na hiarmhairtí a bhaineann leis na truailleáin seo ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol.

Malartú faisnéise

Comhaontaíonn na páirtithe faisnéis a mhalartú, go háirithe, maidir le sonraí a bhaineann le:

Comhar maidir le faireachán a dhéanamh ar thruailliú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH AGUS AN CHOINBHINSIÚIN I BHFEIDHM?

Tá an cinneadh i bhfeidhm ón 11 Meitheamh 1981.

Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm an 16 Márta 1983, 90 lá i ndiaidh dháta taiscthe an 24ú ionstraime daingniúcháin, glactha, ceadaithe nó aontachais.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 81/462/CEE an 11 Meitheamh 1981 ón gComhairle ar thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (IO L 171, 27.6.1981)

Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin — Réiteach ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (IO L 171, 27.6.1981)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 86/277/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1986 ar thabhairt i gcrích Phrótacal 1979 maidir le truailliú aeir trasteorann fadraoin ar mhaoiniú fadtéarmach an chomharchláir chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar tharchur fadraoin truailleán aeir san Eoraip (EMEP) (IO L 181, 4.7.1986, lch. 1)

Cinneadh 93/361/EEC ón gComhairle an 17 Bealtaine 1993 maidir le haontachas an Chomhphobail do Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún (1979) na Ginéive ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin maidir le hastaíochtaí ocsaídí nítrigine nó a bhfloscanna trasteorann (IO L 149, 21.6.1993, lgh. 14-15)

Cinneadh 98/686/CEE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 i gcrích maidir le truailliú aeir trasteorann fadraoin ar laghduithe breise a dhéanamh ar astaíochtaí sulfair (IO L 326, 3.12.1998, lch. 34)

Treoir 1999/13/CE an 11 Márta 1999 maidir le teorainn a chur le hastaíochtaí comhdhúile soghalaithe orgánacha de bharr tuaslagóirí orgánacha a úsáid i ngníomhaíochtaí agus i suiteálacha áirithe (IO L 85, 29.3.1999, lgh. 1-22)

Cinneadh 2001/379/CE ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le formheas an Phrótacail, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Throma (IO L 134, 17.5.2001, lch. 40)

Cinneadh 2003/507/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2003 maidir le haontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an bPrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun Aigéadú, Eotrófú agus Ózón ar Leibhéal na Talún a laghdú (IO L 179, 17.7.2003, lgh. 1-2)

Cinneadh 2004/259/EC ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir le tabhairt i gcrích Phrótacal 1988, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Thruailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 35-36)

Cinneadh (AE) 2016/768 ón gComhairle an 21 Aibreán 2016 maidir le Leasuithe ar Phrótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Throma (IO L 127, 18.5.2016, lgh. 8-20)

Cinneadh 2016/769 ón gComhairle an 21 Aibreán 2016 maidir leis na Leasuithe ar Phrótacal 1998 a ghlacadh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Thruailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha (IO L 127, 18.5.2016, lgh. 21-31)

Nuashonraithe 08.12.2016