Coinbhinsiún na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin

 

ACHOIMRE AR:

Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin

Cinneadh 81/462/CEE lena dtugtar an Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin i gcrích

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOINBHINSIÚN AGUS LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhínítear truailliú aeir trasteorann fadraoin mar scaoileadh substaintí, go díreach nó go hindíreach, de bharr ghníomhaíocht an duine, isteach san aer a bhfuil éifeachtaí díobhálacha acu ar shláinte an duine nó ar an gcomhshaol i dtír eile agus nach féidir cion na bhfoinsí astaíochtaí aonair nó grúpaí foinsí a idirdhealú.

Ar an iomlán, forbraíodh na 8 bprótacal ar leith seo a leanas faoin gcoinbhinsiún seo.

Comhar beartais

Ceanglaítear leis an gcoinbhinsiún ar a pháirtithe conarthacha beartais agus straitéis iomchuí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, córais bainistíochta um cháilíocht aeir go háirithe.

Comhaontaíonn na páirtithe conarthacha teacht le chéile go rialta (go bliantúil ar a laghad) chun an cur chun cinn atá déanta a mheas agus idirchaidreamh a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis an gcoinbhinsiún.

Comhar eolaíochta

Comhaontaíonn na páirtithe iarrachtaí comhbheartaithe maidir le taighde agus forbairt a dhéanamh, go háirithe chun astaíochtaí na bpríomhthruailleán aeir a laghdú, chun faireachán a dhéanamh ar a rátaí astaíochtaí agus tiúchain, chomh maith le tuiscint a fháil ar na hiarmhairtí a bhaineann leis na truailleáin sin ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol.

Malartú faisnéise

Comhaontaíonn na páirtithe faisnéis a mhalartú, go háirithe, maidir le sonraí a bhaineann le:

Comhar maidir le faireachán a dhéanamh ar thruailliú

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm an 16 Márta 1983, 90 lá i ndiaidh dháta taiscthe an 24ú ionstraime daingniúcháin, glactha, faofa nó aontachais.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉID

Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin — Réiteach ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (IO L 171, 27.6.1981, lgh. 13-24)

Cinneadh 81/462/CEE ón gComhairle an 11 Meitheamh 1981 maidir le thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (IO L 171, 27.6.1981, lgh. 11-12)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh (AE) 2017/1757 ón gComhairle an 17 Iúil 2017 maidir le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh le Leasú ar Phrótacal 1999 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún (IO L 248, 27.9.2017, lgh. 3-75)

Cinneadh (AE) 2016/768 ón gComhairle an 21 Aibreán 2016 maidir le glacadh le Leasú ar Phrótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Troma (IO L 127, 18.5.2016, lgh. 8-20)

Cinneadh (AE)2016/769 ón gComhairle an 21 Aibreán 2016 maidir leis na Leasuithe ar Phrótacal 1998 a ghlacadh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Thruailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha (IO L 127, 18.5.2016, lgh. 21-31)

Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lgh. 17-119)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2010/75/AE a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh 2004/259/CE ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir le cur i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 35-36)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 37-71)

Cinneadh 2003/507/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2003 maidir le haontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an bPrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún (IO L 179, 17.7.2003, lgh. 1-2)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an aigéadú, ar an eotrófú agus ar an ózón ar leibhéal na talún (IO L 179, 17.7.2003, lgh. 3-54)

Cinneadh 2001/379/CE ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar mhiotail throma (IO L 134, 17.5.2001, lch. 40)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Throma (IO L 134, 17.5.2001, lgh. 41-64)

Cinneadh 98/686/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 i gcrích maidir le truailliú aeir trasteorann fadraoin ar laghduithe breise a dhéanamh ar astaíochtaí sulfair (IO L 326, 3.12.1998, lch. 34)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar laghduithe breise a dhéanamh ar astaíochtaí sulfair (IO L 326, 3.12.1998, lgh. 35-56)

Cinneadh 93/361/CEE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1993 maidir le haontachas an Chomhphobail do phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún (1979) na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le hastaíochtaí ocsaídí nítrigine nó a bhfloscanna trasteorann a rialú (IO L 149, 21.6.1993, lgh. 14-15)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar laghduithe breise a dhéanamh ar astaíochtaí sulfair (IO L 149, 21.6.1993, lgh. 16-26)

Cinneadh 86/277/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1986 ar thabhairt i gcrích Phrótacal 1979 maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar mhaoiniú fadtéarmach an chomharchláir chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar tharchur fadraoin truailleán aeir san Eoraip (EMEP) (IO L 181, 4.7.1986, lch. 1)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar mhaoiniú fadtéarmach an chomharchláir chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar tharchur fadraoin truailleán aeir san Eoraip (EMEP) (IO L 181, 4.7.1986, lgh. 2-5)

Nuashonraithe 08.09.2020