Cáilíocht breoslaí peitril agus díosail: sulfar agus luaidhe

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 98/70/CE maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Peitreal

Díosal

Laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa

Tuairisciú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

B’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 1 Iúil 1999. B’éigean do thíortha AE na rialacha a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2000 i leith.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Innealra soghluaiste nach innealra bóthair é: líon mór suiteálacha innill i meaisíní a úsáidtear chun críocha seachas earraí nó paisinéirí a iompar, amhail ollscartairí, comhbhrúiteoirí, lódairí cúil, nó lódairí tosaigh.
tuairisciú ar shaolré astaíochtaí gás ceaptha teasa: tuairisciú ar astaíochtaí CO2, CH4 agus N2O ó eastóscadh, próiseáil agus dáileadh na mbreoslaí.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 1998 maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail agus lena leasaítear Treoir 93/12/CEE ón gComhairle (IO L 350, 28.12.1998, lgh. 58-68)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 98/70/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fhuinnimh agus Gníomhaithe ar son na hAeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoir 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán 2009/119/CE agus Rialachán (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 1-77)

Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú) (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 82-209)

Treoir ón gComhairle (AE) 2015/652 an 20 Aibreán 2015 lena leagtar síos modhanna ríofa agus ceanglais tuairiscithe de bhun Threoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht bhreoslaí peitril agus díosail (OJ L 107, 25.4.2015, lgh. 26-67)

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2014 an 8 Nollaig 2014 maidir le critéir agus raonta geografacha féarthailte an-bhithéagsúlachta a shainiú chun críocha Airteagal 7b(3)(c) de Threoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail agus Airteagal 17(3)(c) de Threoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 351, 9.12.2014, lgh. 3-5)

Moladh ón gCoimisiún 2005/27/CE an 12 Eanáir 2005 maidir le cad is brí le peitreal agus breoslaí díosail gan luaidhe le huasmhéid sulfair ann a chur ar fáil ar bhonn geografach cuí cothrom, chun críocha chuspóirí na Treorach 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le breoslaí peitril agus díosail (IO L 15, 19.1.2005, lgh. 26-29)

Nuashonraithe 19.09.2019