Bithéagsúlacht na hEorpa a chosaint (Natura 2000)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 92/43/CEE ón gComhairle maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flóra fiáine a chaomhnú

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cosaint láithreán (líonra Natura 2000)

Nós imeachta comhairliúcháin

Cuspóirí agus bearta um chaomhnú

Measúnú a dhéanamh ar phleananna/tionscadail

Cosaint speiceas

Ní mór do thíortha AE:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 10 Meitheamh 1992. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 10 Meitheamh 1994.

CÚLRA

Is ionann líonra Natura 2000 agus beagnach aon chúigiú d’achar talún AE agus níos mó ná 250 000 km2 d’achar na mara.

Féach chomh maith:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Limistéar caomhantais speisialta: láithreán lena bhfuil tábhacht Chomhphobail (i.e. AE) a ainmníonn tíortha AE i gcás go ndéantar na bearta caomhantais is gá lena chinntiú go ndéanfar stádas caomhantais fabhrach na ngnáthóg nádúrtha agus/nó pobail na speiceas dá bhfuil an láithreán ainmnithe a chothabháil nó a aisiriú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flóra fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lgh. 7-50)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 92/43/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2009/147/ACE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lgh. 7-25).

Féach an leagan comhdhlúite.

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa — Staid an dúlra san Aontas Eorpach — Tuarascáil maidir le stádas cineálacha agus speiceas gnáthóg agus treochtaí do chineálacha agus speicis gnáthóg arna gcumhdach faoin Treoir maidir le hÉin agus faoin Treoir maidir le Gnáthóga don tréimhse 2007-2012 agus Airteagal 17 den Treoir maidir le hÉin (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Nuashonraithe 21.02.2017