Reachtanna Leasaithe do Ghníomhaireacht Soláthair Euratom

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2008/114/CE, Euratom lena mbunaítear Reachtanna do Ghníomhaireacht Soláthair Euratom

Airteagal 52 den Chonradh ar an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom)

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Bunaítear leis Reachtanna do Ghníomhaireacht Soláthair Euratom (GSE), a bunaíodh go díreach le Conradh Euratom 1957, chun an méadú ar líon thíortha AE a chur san áireamh agus chun rialacha airgeadais na Gníomhaireachta a nuachóiriú agus chun a ceanncheathrú a bhunú i Lucsamburg.

Is é Airteagal 52 den Chonradh ar an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom), lena bhféachtar, trí bhíthin comhbheartas soláthair, soláthar rialta agus cothrom ábhar núicléach a ráthú d’úsáideoirí i dtíortha AE, an bonn dlíthiúil le haghaidh GSE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is é GSE an comhlacht in AE atá freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar sholáthar agus ar éileamh na nithe seo a leanas:

Tá an ceart eisiach ag GSE chun conartha a “thabhairt i gcrích” (i.e. a chomhshíniú) a bhaineann le soláthar ábhar núicléach, mar atá thuas, a thagann as laistigh agus lasmuigh de AE. Tá an ceart chun rogha aici chomh maith, faoi Chonradh Euratom, maidir le hábhair núicléacha a fháil.

Tá pearsantacht dhlíthiúil ag GSE (i.e. tá sí ina heintiteas neamhspleách ina ceart féin).

Cuspóirí agus sainchúraimí

Maidir le GSE:

Déanann GSE an méid seo a leanas chomh maith:

Féadfaidh GSE a stoc féin d’ábhair núicléacha a fhorbairt chomh maith. Déanann an Coimisiún maoirseacht uirthi, a bhfuil an ceart aige chun treoracha (i.e. orduithe) a eisiúint chuici agus chun diúltú dá cinntí.

Stádas dlíthiúil agus ceanncheathrú

Maidir le GSE:

An tArd-Stiúrthóir agus an fhoireann

Tá Ard-Stiúrthóir GSE freagrach as an méid seo a leanas:

Is oifigigh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh iad Ard-Stiúrthóir agus foireann GSE agus déantar imréiteach slándála orthu.

Maoiniú

Tá GSE:

Is é ranníocaíocht ó AE amháin atá in ioncam na Gníomhaireachta sa lá atá inniu ann.

Glacann an Coimisiún buiséad GSE agus déanfar buiséad críochnaitheach de i ndiaidh ghlacadh cinntitheach bhuiséad ginearálta AE.

I ndiaidh aontachas na Cróite le AE, tá caipiteal GSE socraithe ag EUR 5,856,000 arna shuibscríobh ag tíortha aonair AE. Níl Lucsamburg agus Málta páirteach ann.

Coiste Comhairleach

Roghnaíonn gach tír AE (seachas Lucsamburg agus Málta) idir 1 agus 4 ionadaí ar an gCoiste Comhairleach, i gcomhréir le Reachtanna na Gníomhaireachta. Ceaptar comhaltaí an Choiste ar bhonn a dtaithí agus a saineolais ar thrádáil ábhar núicléach nó ar ghiniúint nó rialáil na cumhachta núicléiche.

Tionólann Ard-Stiúrthóir GSE an Coiste dhá uair in aghaidh na bliana de ghnáth. Ní mór dul i gcomhairle leis sula nglacann Ard-Stiúrthóir na Gníomhaireachta cinntí tábhachtacha (maidir leis na cúrsaí atá liosta i reachtanna GSE).

Cuidíonn an Ghníomhaireacht le GSE trí thuairimí a thabhairt agus anailísí agus faisnéis a sholáthar.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ó Mhárta 2008 agus, ina leagan leasaithe i ndiaidh aontachas na Cróite, ón 1 Iúil 2013 i leith.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2008/114/CE, Euratom ón gComhairle an 12 Feabra 2008 lena mbunaítear Reachtanna don Ghníomhaireacht Soláthair Euratom (IO L 41, 15.2.2008, lgh. 15-20)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2008/114/CE, Euratom a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Leagan comhdhlúite den Chonradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach — Teideal II — Forálacha chun ascnamh a spreagadh i réimse an fhuinnimh núicléach — Caibidil 6 — Soláthairtí — Airteagal 52 (IO C 203, 7.6.2016, lch. 24)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialachán AE Uimh. 1296/2013, Rialachán AE Uimh. 1301/2013, Rialachán AE Uimh. 1303/2013, Rialachán AE Uimh. 1304/2013, Rialachán AE Uimh. 1309/2013, Rialachán AE Uimh. 1316/2013, Rialachán AE Uimh. 223/2014, (EU) Rialachán AE Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lgh. 1-222)

Nuashonraithe 11.09.2018