Treoirlínte maidir le coincheap na héifeachta ar thrádáil

 

ACHOIMRE AR:

Treoirlínte maidir le coincheap na héifeachta ar thrádáil atá cuimsithe in Airteagal 101 agus Airteagal 102 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)

CAD IS AIDHM LEIS NA TREOIRLÍNTE?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA DTREOIRLÍNTE?

Tá feidhm leis ón 27 Aibreán 2004.

CÚLRA

Féach chomh maith:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cairtéal: grúpaí cuideachtaí comhchosúla ach neamhspleách a thagann le chéile le praghsanna a shocrú, chun táirgeadh a theorannú nó chun margaí nó custaiméirí a roinnt eatarthu féin.
Comhaontuithe ingearacha: comhaontuithe idir comhlachtaí a oibríonn ar leibhéil éagsúla den slabhra soláthair, mar shampla, i gcás go soláthraíonn cuideachta amháin ábhair tháirgthe an dara cuideachta.
Comhaontuithe cothrománacha: comhaontaithe idir gnólachtaí atá san iomaíocht lena chéile.
Bunaíocht: saoirse gnólachtaí (bídís féinfhostaithe, ina ndaoine aonair agus gairmí nó daoine dlítheanacha, amhail gnólachtaí (atá ag oibriú go dleathach i dtír amháin de chuid an Aontais Eorpaigh chun gníomhaíocht eacnamaíoch a chur i gcrích ar bhealach cobhsaí agus leanúnach i dtír eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Fógra ón gCoimisiún — Treoirlínte maidir le coincheap na héifeachta ar thrádáil atá cuimsithe in Airteagal 81 agus Airteagal 82 de Chonradh CE (IO C 101, 27.4.2004, lgh. 81-96)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Trí — Beartais agus gníomhaíochtaí inmheánacha an Aontais — Teideal VII — Rialacha comhchoiteanna maidir le hiomaíocht, cánachas agus comhfhogasú dlíthe — Caibidil 1 — Rialacha iomaíochta — Alt 1 — Rialacha a bhaineann le gnóthais — Airteagal 101 (iar-Airteagal 81 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 88-89)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Trí — Beartais agus gníomhaíochtaí inmheánacha an Aontais — Teideal VII — Rialacha comhchoiteanna maidir le hiomaíocht, cánachas agus comhfhogasú dlíthe — Caibidil 1 — Rialacha iomaíochta — Alt 1 — Rialacha a bhaineann le gnóthais Airteagal 102 (sean-Airteagal 82 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 89)

Rialachán (CE) Uimh. 1/2003 ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 maidir le cur i bhfeidhm na rialacha iomaíochta arna leagan síos in Airteagal 81 agus Airteagal 82 den Chonradh (IO L 1, 4.1.2003, lgh. 1-25)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1/2003 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 29.05.2020