Glúin nua an chórais Eorpaigh um bainistíocht aerthráchta (SESAR)

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 219/2007 maidir le Comhghnóthas a bhunú chun glúin nua an chórais AE um bainistíocht aerthráchta (SESAR) a fhorbairt

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ FAOI CHOMHGHNÓTHAS SESAR

Áirítear ar an méid atá bainte amach ag Comhghnóthas SESAR go dtí seo:

Ó 2014 i leith, tá an bhéim i gclár Taighde agus Nuálaíochta Chomhghnóthas SESAR ar réimsí amhail:

Maoiniú

Is ionann ranníocaíocht AE do chéim fhorbartha SESAR EUR 700 milliún faoi na cláir TEN-T agus FP7, forlíonta le EUR 585 milliún faoi chlár Fís 2020. Chun fad Fís 2020 a chur san áireamh, ní mór gach glao ar thograí de chuid SESAR a lainseáil faoin 31 Nollaig 2020.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 3 Márta 2007.

CÚLRA

Cruthaíodh Comhghnóthas SESAR le Rialachán (CE) Uimh. 219/2007 ón gComhairle. Rinneadh an rialachán seo a leasú dhá uair, in 2008 (Rialachán (CE) Uimh. 1361/2008) agus arís in 2014 (Rialachán (AE) Uimh. 721/2014), nuair a síneadh fad Chomhghnóthas SESAR go dtí 2024.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 219/2007 an 27 Feabhra 2007 maidir le Comhghnóthas a bhunú chun glúin nua an chórais AE um bainistíocht aerthráchta (SESAR) a fhorbairt (IO L 64, 2.3.2007, lgh. 1–11)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 219/2007 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

Nuashonraithe 08.02.2016