Coinbhinsiún Montreal maidir le dliteanas aeriompróra

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2001/539/CE maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún Montreal ag an gComhphobal Eorpach

Coinbhinsiúin maidir le hAontú Rialacha Áirithe i dtaca le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer (Coinbhinsiún Montreal)

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOINBHINSIÚN AGUS LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an gcoinbhinsiún tugtar isteach prionsabail agus rialacha dlíthiúla cuimsitheacha arb iad seo a leanas na cinn is tábhachtaí díobh:

In 1997, ghlac AE Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 (maidir le dliteanas aeriompróra i gcás timpistí) lena bhforchuirtear dliteanas neamhtheoranta ar aeriompróirí AE i gcás báis nó gortaithe do phaisinéirí. Le Rialachán (CE) Uimh. 889/2002 déantar Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 a leasú agus cuirtear rialacha Choinbhinsiún Montreal i bhfeidhm ar gach eitilt, bídís ina n–eitiltí intíre nó idirnáisiúnta, arna n–oibriú ag aeriompróirí AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHOINBHINSIÚIN AGUS AN CHINNIDH?

Tháinig an Coinbhinsiún Montreal i bhfeidhm an 4 Samhain 2003. Tá an cinneadh i bhfeidhm ón 5 Aibreán 2001.

CÚLRA

Mar thoradh ar easnamh Choinbhinsiún Vársá na bliana 1929, lenar rialaíodh dliteanas aeriompróirí i dtaca le bás agus gortú, agus na leasuithe a rinneadh air ina dhiaidh sin, ba ghá na rialacha maidir le dliteanas a nuachóiriú agus a chomhaontú.

I mí na Bealtaine 1999, rinne na Stáit Chonarthacha san Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta comhaontú a idirbheartú chun nuachóiriú a dhéanamh ar rialacha Choinbhinsiún Vársá, á gcur in aon ionstraim dlí amháin lena dtairgtear leibhéal cuí cúitimh i gcás damáiste a dhéantar do phaisinéirí le linn aeriompair idirnáisiúnta.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2001/539/CE ón gComhairle an 5 Aibreán 2001 maidir le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin maidir le hAontú Rialacha Áirithe i dtaca le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer (Coinbhinsiún Montreal) ag an gComhphobal Eorpach (IO L 194, 18.7.2001, lch. 38)

Coinbhinsiúin maidir le hAontú Rialacha Áirithe i dtaca le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer (an Coinbhinsiún Montreal) (IO L 194, 18.7.2001, lgh. 39-49)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 1997 maidir le dliteanas aeriompróra i gcás timpistí (IO L 285, 17.10.1997, lgh. 1-3)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 31.07.2018