Sábháilteacht mhuirí: An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Féachann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (GESM) le leibhéal ard, aontaithe agus éifeachtúil um shábháilteacht mhuirí agus um shlándáil mhuirí a chinntiú san Aontas Eorpach (AE). Oibríonn sí chomh maith chun truailliú a chosc agus freagairt a thabhairt maidir le truailliú a tharlaíonn de bharr long nó saoráidí ola agus gáis.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí.

ACHOIMRE

Féachann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (GESM) le leibhéal ard, aontaithe agus éifeachtúil um shábháilteacht mhuirí agus um shlándáil mhuirí a chinntiú san Aontas Eorpach (AE). Oibríonn sí chomh maith chun truailliú a chosc agus freagairt a thabhairt maidir le truailliú a tharlaíonn de bharr long nó saoráidí ola agus gáis.

CAD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Bunaítear GESM leis an rialachán seo atá bunaithe i Liospóin. Cuireann an ghníomhaireacht cúnamh teicniúil agus tacaíocht ar fáil don Choimisiún Eorpach (CE) agus do thíortha an Aontais Eorpaigh i dtaca le forbairt, cur i bhfeidhm agus measúnú dhlí AE ar shábháilteacht mhuirí, ar shlándáil mhuirí agus ar thruailliú muirí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá tascanna lárnacha agus tacaíochta ag GESM.

Is iad seo a leanas na tascanna lárnacha:

Oibríonn GESM Lárionad Sonraí na hEorpa um Aithint agus Rianú Long Fadraoin de chuid an Aontais Eorpaigh agus Faisnéis Mhuirí agus Córas Malairte AE (SafeSeaNet) chomh maith. Féadfaidh an ghníomhaireacht tacaíocht oibriúcháin maidir le himscrúduithe a chur ar fáil chomh maith sa chás gur tharla básanna nó gortuithe tromchúiseacha fosta.

Tascanna tacaíochta

Ní ghlacann GESM na tascanna sin ach amháin sa chás go gcruthaíonn siad breisluach suntasach agus go seachnaíonn siad dúbailt iarrachtaí agus nach sáraíonn siad cearta agus oibleagáidí na dtíortha AE. Baineann na tascanna sin le cúrsaí comhshaoil, an clár um fhaireachán na cruinne, GMES (Copernicus anois) agus uiscebhealaí intíre.

Cuairteanna agus iniúchtaí GESM

Tugann GESM cuairt ar thíortha chun cuidiú le CE agus na riaracháin náisiúnta cur i bhfeidhm éifeachtúil rialacha AE a sheiceáil agus leibhéal ard agus aontaithe sábháilteachta a chinntiú. Déanann an ghníomhaireacht iniúchtaí le cumainn um rangú agus i dtríú tíortha i dtaca le hoiliúint agus deimhniú maraithe.

Struchtúr

Is comhlacht AE é GESM ag a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil. Tá oifigigh ina foireann arna n-earcú ag an ngníomhaireacht agus oifigigh de chuid AE agus státseirbhísigh de chuid na dtíortha AE arna sannadh nó arna dtabhairt ar iasacht go sealadach don ghníomhaireacht. Tá sé faoi stiúir stiúrthóir feidhmiúcháin atá go hiomlán neamhspleách i bhfeidhmíocht a dhualgas/dualgas féin.

Cuimsítear ionadaithe ar a Bord Riaracháin ó CE agus ó gach tír AE agus tá vóta acu go léir. Tá ionadaithe air chomh maith as an Iorua agus as an Íoslainn agus gairmithe ó cheithre earnáil mhuirí nach bhfuil vóta ar bith acu. Maireann a téarma oifige cúig bliana agus is féidir é a athnuachan uair amháin.

Buiséad

Déantar soláthar i Rialachán (AE) Uimh. 911/2014 maidir le plean maoinithe ilbhliantúil dar luach €160.5 milliún d’fhreagairt GESM ar ghníomhaíochtaí um thruailliú don tréimhse 2014-20. Cuimsítear príomh-ranníocaíocht i mbuiséad foriomlán GESM ó bhuiséad AE agus ranníocaíochtaí breise ó thíortha nach tíortha AE iad atá bainteach lena cuid oibre. D’fhéadfadh an ghníomhaireacht muirear a ghearradh ar na foilseacháin, an oiliúint agus seirbhís ar bith eile a chuireann sí ar fáil chomh maith.

CÚLRA

Tharla doirteadh ola in uiscí na hEorpa i ngeall ar dhá thimpiste (Erika i 1999 agus Prestige in 2002). Tharla damáiste tromchúiseach comhshaoil agus eacnamaíoch ar chóstaí na Fraince agus na Spáinne i ngeall ar an dá cheann díobh. Spreag sé sin bunú GESM in 2003 lena chinntiú go bhfuil an Eoraip ullmhaithe do dhoirteadh ola mórscála.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna tíortha AE

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002

25.8.2002

-

IO L 208, 5.8.2002, lgh. 1-9

Acht(anna) leasaithe

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1644/2003

1.10.2003

-

IO L 245, 29.9.2003, lgh. 10-12

Rialachán (CE) Uimh. 724/2004

19.5.2004

-

IO L 129, 29.4.2004., lgh. 1-5

Rialachán (CE) Uimh. 2038/2006

31.12.2006

-

IO L 394, 30.12.2006, lgh. 1-4

Rialachán (CE) Uimh. 100/2013

1.3.2013

-

IO L 39, 9.2.2013, lgh. 30-40

Rinneadh na leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 a chuimsiú sa bhuntéacs. Tá an leagan comhdhlúthaithe seo chun críche tagartha amháin.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 911/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le maoiniú ilbhliantúil um ghníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí sa réimse um fhreagairt ar thruailliú muirí a tharlaíonn de bharr long nó saoráidí ola agus gáis (IO L 257, 28.8.2014, lgh. 115-120).

Treoir (AE) Uimh. 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialú Stáit ar chalafoirt (IO L 131, 28.5.2009, lgh. 57-100).

Treoir (AE) Uimh. 2005/35/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le truailliú long agus maidir le tabhairt isteach pionós le haghaidh sáruithe (IO L 255, 30.9.2005, lgh. 11-21).

Treoir (AE) Uimh. 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear córas monatóireachta agus faisnéise um thrácht árthaí an Chomhphobail agus lena n-aisghairtear Treoir 93/75/CEE ón gComhairle (IO L 208, 5.8.2002, lgh. 10-27).

Nuashonraithe 04.01.2015