Saoráidí calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta

ACHOIMRE AR:

Treoir 2000/59/CE maidir le saoráidí glactha calafoirt don dramhaíl a ghintear ar bord long agus d'iarmhair lasta

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir seo, cuirtear feabhas ar infhaighteacht agus ar úsáid saoráidí glactha calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta.

Leagtar córas forfheidhmithe amach sa treoir freisin, córas iniúchtaí agus malartaithe faisnéise san áireamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaítear sa treoir:

Ní mór do na tíortha AE a chinntiú:

Glacadh agus láimhseáil dramhaíola

Ní mór plean maidir le glacadh dramhaíola agus lena láimhseáil a dhréachtú le haghaidh gach calafoirt. Ansin, ní mór don tír AE lena mbaineann na pleananna sin a mheas agus a cheadú. Ní mór na pleananna ceadaithe a athcheadú gach 3 bliana.

Fógra

Ní mór do chaptaein long (ach amháin báid iascaireachta agus árthaí áineasa ar féidir 12 phaisinéir nó níos lú taisteal), atá ag taisteal chuig calafort AE, faisnéis áirithe a chur in iúl, go háirithe:

Seachadadh

Ní mór dramhaíl a ghintear ar an long a chur faoi chúram údarás glactha calafoirt sula bhfágfaidh an long an calafort AE, ach amháin más féidir leis an gcaptaen a chruthú go bhfuil dóthain stórais thiomnaithe ag an árthach chun an calafort seachadta a shroicheadh. Sa chás sin, áfach, is féidir le tír AE a éileamh ar fhoireann long an dramhaíl a chur faoi chúram údaráis sula bhfágfaidh an long an calafort, má tá cúis réasúnach ann le creidiúint:

Iniúchtaí

Ní mór iniúchadh a dhéanamh ar 25 % ar a laghad de na longa a úsáideann calafort AE. Ní mór aird ar leith a dhíriú ar na longa:

Táillí dramhaíola

Ní mór córais chun costais a fháil ar ais a chur ar bun sna calafoirt chun seachadadh dramhaíola ar tír a spreagadh agus chun cur in aghaidh dhumpáil ar muir. Beidh cuid mhór den chostas (socraithe ag 30 % ag an gCoimisiún Eorpach) le híoc ag na longa a thugann cuairt ar chalafort AE, beag beann ar úsáid na saoráidí acu. D’fhéadfadh táillí difriúla a bheith le híoc, ag brath ar chatagóir, ar chineál agus ar mhéid na loinge. D’fhéadfaí na táillí a laghdú freisin más féidir le máistir na loinge a thaispeáint go ngintear níos lú dramhaíola ar an long toisc bhainistíocht chomhshaoil agus toisc dhearadh, trealamh agus feidhmiú na loinge.

Cur i bhfeidhm

Fuarthas amach i staidéar measúnaithe deiridh maidir le cur i bhfeidhm na treorach, a d’fhoilsigh an Coimisiún sa bhliain 2015, gur treoir atá ann atá éifeachtach, éifeachtúil agus ciallmhar i bpáirt. Aithníodh roinnt saincheisteanna freisin, a d’fhéadfaí dul i ngleic leo in athbhreithniú ar an treoir.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 28 Nollaig 2000. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 28 Nollaig 2002.

CÚLRA

Is féidir cosaint na timpeallachta muirí a fheabhsú trí sceití den dramhaíl a ghintear ar longa agus d'fhuílligh lasta a ligtear isteach san fharraige a laghdú.

GNÍOMH

Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2000 maidir le saoráidí glactha calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta — Dearbhú ón gCoimisiún (IO L 332, 28.12.2000, lgh. 81–90)

Rinneadh na leasuithe leanúnacha ar Threoir 2000/59/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach faisnéise amháin.

Nuashonraithe 24.02.2016