Bonneagar chalafoirt: slándáil chalafoirt a fheabhsú

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2005/65/CE maidir le slándáil chalafoirt a fheabhsú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Baineann an Treoir le daoine, bonneagar agus trealamh (lena n-áirítear modhanna iompair) i gcalafoirt agus i limistéir atá in aice leo.

Údarás slándála calafoirt agus pleananna slándála

Leibhéil slándála

Oifigeach slándála calafoirt

Ní mór do thíortha AE oifigeach slándála calafoirt a ainmniú do gach calafort.

Más féidir, ba chóir go mbeadh oifigeach slándála calafoirt difriúil ag gach calafort. Mar sin féin, más gá, féadfaidh líon calafort oifigeach slándála a chomhroinnt.

Feidhmíonn na hoifigigh sin mar phointe teagmhála le haghaidh saincheisteanna a bhaineann le saincheisteanna slándála calafoirt agus ba cheart go mbeadh dóthain údaráis agus eolais áitiúil acu chun bunú, nuashonrú agus gníomhaíocht leantach measúnuithe slándála calafoirt agus pleananna slándála calafoirt a chinntiú agus a chomhordú go leordhóthanach.

Athbhreithnithe

Ní mór do thíortha AE a chinntiú go ndéantar athbhreithniú ar mheasúnuithe slándála calafoirt agus ar phleananna slándála calafoirt gach uair a tharlaíonn athruithe a bhaineann le slándáil, agus gach 5 bliana ar a laghad.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 15 Nollaig 2005 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 15 Meitheamh 2007.

CÚLRA

Tar éis ráig COVID-19 agus bearta a thabhairt isteach chun déileáil le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach:

Teachtaireacht ón gCoimisiún —Treoirlínte maidir le socruithe sláinte, aisdúichithe agus taistil a chosaint do mharaithe, do phaisinéirí agus do dhaoine eile ar bord long.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le slándáil chalafoirt a fheabhsú (IO L 310, 25.11.2005, lgh. 28-39)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2005/65/(CE) a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa — Tuarascáil ina ndéantar measúnú ar chur chun feidhme na Treorach maidir le slándáil chalafoirt a fheabhsú (COM (2009) 002 críochnaitheach, 20.1.2009)

Rialachán (CE) Uimh. 324/2008 ón gCoimisiún an 9 Aibreán 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta athbhreithnithe chun cigireachtaí ón gCoimisiún a dhéanamh i réimse na slándála muirí (IO L 98, 10.4.2008, lgh. 5-10)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 04.05.2020