Leithroinnt sliotán ama ag aerfoirt an Aontais

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Aontais

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Féachtar leis lena áirithiú i gcás go bhfuil an acmhainn aerfoirt gann, go mbainfear leas as na sliotáin* tuirlingthe agus éirí de thalamh atá ar fáil ar bhealach éifeachtach agus go ndéanfar iad a leithroinnt ar bhealach cothromasach, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhordaitheoir/Éascaitheoir sceideal

Acmhainn aerfoirt

Coiste um chomhordú

Nós imeachta maidir le leithroinnt sliotán

Forfheidhmiú

Leasuithe

Rinneadh an rialachán bunaidh a leasú 5 huaire

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 22 Feabhra 1993.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Sliotáin: cead a thugann comhordaitheoir chun úsáid a bhaint as an raon iomlán bonneagair aerfoirt is gá chun aersheirbhís a oibriú ag aerfort comhordaithe ar dháta nó ag am ar leith chun críocha tuirlingthe agus éirí de thalamh.
Aerfort comhordaithe: aerfort ina bhfuil ardleibhéal brú tráchta i gcás go sáraíonn an t-éileamh an acmhainn le linn na tréimhse ábhartha agus i gcás, chun tuirlingt nó éirí de thalamh, go bhfuil gá go ndéanfaidh comhordaitheoir sliotán a leithroinnt ar aeriompróir.
Aerfort éascaithe sceideal aerfort a bhféadfadh brú tráchta a bheith ann ag tréimhsí éigin agus i gcás gur ceapadh éascaitheoir sceideal chun oibríochtaí aeriompróirí a oibríonn ag an aerfort sin nó a bhfuil sé beartaithe aige oibriú ag an aerfort sin a éascú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle an 18 Eanáir 1993 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail (IO L 14, 22.1.1993, lgh. 1-6)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail, arna leasú (COM (2008) 227 críochnaitheach, 30.4.2008)

Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 793/2004 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail, arna leasú (COM (2007) 704 críochnaitheach, 15.11.2007)

Nuashonraithe 11.05.2020