Cearta paisinéirí iarnróid

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Féachtar leis le cearta agus oibleagáidí a bhunú do phaisinéirí iarnróid chun iad a chosaint go háirithe nuair a chuirtear isteach ar thaisteal, agus chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ar mhealltacht na seirbhísí iarnróid do phaisinéirí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Cearta paisinéirí

Tá na cearta bunúsacha seo a leanas ag paisinéirí iarnróid:

Conradh agus faisnéis iompair

Ba cheart faisnéis shoiléir inrochtana a thabhairt do phaisinéirí:

Beidh an fhaisnéis a chuirfear ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta i bhformáid inrochtana.

Moilleanna agus cealuithe

I gcás moill 60 nóiméad nó níos faide ná sin ar theacht ag an gceann scríbe deiridh, tá an ceart ag na paisinéirí chun:

Mura roghnóidh paisinéirí cúiteamh ach go leanfaidh siad ar aghaidh leis an turas, féadfaidh siad íoschúiteamh a éileamh atá ionann le:

I gcás moill 60 nóiméad nó níos mó ag teacht nó ag imeacht, tá an ceart ag paisinéirí:

Daoine faoi mhíchumas agus daoine faoi mhíchumas luaineachta

Le reachtaíocht AE um chearta paisinéirí iarnróid áiritheofar go mbeidh daoine faoi mhíchumas agus daoine faoi mhíchumas luaineachta ábalta taisteal ar bhealach atá inchomparáide le saoránaigh eile. Dá réir sin, tugtar na cearta seo a leanas dóibh leis an rialachán:

Slándáil, gearáin agus cáilíocht na seirbhíse

Forfheidhmiú ag tíortha AE

Ní mór do thíortha AE comhlacht neamhspleách nó comhlachtaí neamhspleácha a ainmniú a bheidh freagrach as forfheidhmiú an rialacháin. Féadfaidh paisinéirí gearán a chur isteach ag aon cheann de na comhlachtaí sin má cheapann siad nár tugadh aird ar a gcearta.

Ní mór do thíortha AE smachtbhannaí éifeachtúla, comhréireacha agus athchomhairleacha a chur ar bun i leith sáruithe ar an rialachán.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 3 Nollaig 2009.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid (IO L 315, 3.12.2007, lgh. 14-41)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2012/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 lena mbunaítear limistéar Eorpach aonair iarnróid (athmhúnlú) (IO L 343, 14.12.2012, lgh. 32-77)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2012/34/AE a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Teachtaireacht ón gCoimisiún — Treoirlínte Forléiriúcháin maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid (IO C 220, 4.7.2015, lgh. 1-10)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Díolúintí arna ndeonú ag na Ballstáit faoi Rialachán (CE) 1371/2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid (COM(2015) 117 críochnaitheach, 11.3.2015)

Nuashonraithe 19.03.2020