An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) — an dóigh a rialaíonn AE ceimiceáin

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 — maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Déantar foráil i rialachán REACH (clárú, meastóireacht, údarú agus srianadh ceimiceán) i leith creat cuimsitheach reachtach maidir le monarú agus úsáid ceimiceán san Eoraip. Tá aistriú ann ó na húdaráis phoiblí go dtí an tionscal atá freagrach as a chinntiú go bhfuil ceimiceáin a tháirgtear, a allmhairítear, a dhíoltar agus a úsáidtear in AE sábháilte. Déantar an méid seo a leanas leis chomh maith:

PRÍOMHPHOINTÍ

In 2013, rinne an Coimisiún Eorpach measúnú ar na chéad 5 bliana de rialachán REACH agus chinn sé nach raibh gá mór-athchóiriú a dhéanamh air roimh an 1 Meitheamh 2018, an spriocdháta chun substaintí áirithe a chlárú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Meitheamh 2007.

CÚLRA

Tá an tionscal ceimiceán ar cheann de na hearnálacha monatóireachta is mó san AE. Tá ról ríthábhachtach ag baint leis inár ngnáthshaol laethúil agus in iomaíochas foriomlán an gheilleagair. Chuir AE reachtaíocht i bhfeidhm lena gcuirtear ar chumas an tionscail ceimiceán (agus an tionscal monatóireachta i gcoitinne a bhaineann úsáid as ceimiceáin) dul i mbun forbartha agus nuála, agus ag an am céanna a chinntiú go bhfuil a tháirgí sábháilte do dhaoine agus don chomhshaol.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún, Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/155/CEE, Treoir 93/67/CEE, Treoir 93/105/CE agus Treoir 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 136, 29.5.2007, lgh. 3-280)

Rinneadh leasuithe agus athruithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus a Iarscríbhinní a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 771/2008 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2008 lena leagtar síos rialacha eagraithe agus nós imeachta Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 206, 2.8.2008, lgh. 5-13)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 440/2008 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2008 lena leagtar síos modhanna tástála de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 142, 31.5.2008, lgh. 1-739).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 340/2008 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2008 maidir leis na táillí agus muirir atá iníoctha leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 107, 17.4.2008, lgh. 6–25).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1238/2007 ón gCoimisiún an 23 Deireadh Fómhair 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le cáilíochtaí na mball de Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 280, 24.10.2007, lch. 10)

Nuashonraithe 06.04.2018