Sábháilteacht táirgí: rialacha ginearálta

Tá sé mar chuspóir ag an Aontas Eorpach (AE) sábháilteacht tomhaltóirí d’ardleibhéal a chur ar fáil do bhaill an phobail nuair a cheannaíonn siad táirgí ar díol san Eoraip.

GNÍOMH

Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí

ACHOIMRE

Tá sé mar chuspóir ag an Aontas Eorpach (AE) sábháilteacht tomhaltóirí d’ardleibhéal a chur ar fáil do bhaill an phobail nuair a cheannaíonn siad táirgí ar díol san Eoraip.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir, éilítear ar ghnólachtaí táirgí sábháilte a chur ar díol agus beart ceartaitheach a dhéanamh murab amhlaidh an scéal.

Cuirtear córas mear-rabhaidh AE um tháirgí contúirteacha neamhbhia* ar bun faoin treoir. Is féidir leis na húdaráis náisiúnta an córas sin a úsáid chun faisnéis a roinnt go pras faoi na bearta atá le glacadh chun táirgí dá leithéid a aistarraingt ón margadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 15 Eanáir, 2002.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Táirge: aon earra a bhfuil sé beartaithe é a dhíol le tomhaltóirí, nó is dócha go mbainfidh tomhaltóirí úsáid as, cibé an earra nua, an earra caite nó an earra athchóirithe é.

Féach an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí chun mionsonraí a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2001/95/CE

15.1.2002

15.1.2004

IO L 11, 15.1.2002, lgh. 4-17

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008

1.1.2010

-

IO L 218, 13.8.2008, lgh. 30-47

Rialachán (CE) Uimh. 596/2009

7.8.2009

-

IO L 188, 18.7.2009, lgh. 14-92

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

2010/15/AE: Cinneadh ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2009 lena leagtar síos treoracha faoi Chóras Mhearmhalartú Faisnéise an Chomhphobail RAPEX, a cuireadh ar bun faoi Airteagal 12, agus faoin nós imeachta um fhógairt, a cuireadh ar bun faoi Airteagal 11 den Treoir 2001/95/CE (an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí), a bhainistiú (IO L 22, 26.1.2010, lgh. 1-64)

Teachtaireacht ón gCoimisiún i dtaobh chur i bhfeidhm na Treorach 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO C 38, 17.2.2009, lgh. 11-14)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i ndáil le cur i bhfeidhm na Treorach 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (COM(2008) 905 final an 14.1.2009)

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais agus lena n-aisghairtear Treoir 87/357/CEE ón gComhairle agus Treoir 2001/95/CE (COM(2013) 78 final an 13.2.2013)

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus lena leasaítear Treoracha 89/686/CEE agus 93/15/CEE ón gComhairle, agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/AE, Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 agus Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (COM(2013) 75 final an 13.2.2013)

Nuashonraithe 14.09.2015