Sábháilteacht táirgí: rialacha ginearálta

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2001/95/CE maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Ceanglaítear leis an treoir, ar a dtugtar an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí chomh maith, ar ghnóthais a áirithiú go bhfuil na hearraí atá ar díol sábháilte agus beart ceartaitheach a dhéanamh nuair a fhaightear nach bhfuil sin amhlaidh.

Tugtar isteach léi córas mear-rabhaidh AE le haghaidh táirgí* contúirteacha neamhbhia. De dheasca sin féadfaidh na húdaráis náisiúnta faisnéis a chomhroinnt go pras maidir le bearta ar bith a rinneadh chun na táirgí sin a aistarraingt óna ndíol.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 15 Eanáir 2002 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 15 Eanáir 2004.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Táirge: aon earra atá beartaithe lena dhíol le tomhaltóirí, nó ar dóigh go mbainfidh tomhaltóirí úsáid as, cibé an earra nua, an earra caite nó an earra athchóirithe é.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lgh. 4-17)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir Uimh. 2001/95/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/417 an 8 Samhain 2018 lena leagtar síos treoirlínte maidir le bainistiú Chóras um Mearfhaisnéis an Aontais Eorpaigh “RAPEX” arna bhunú faoi Airteagal 12 de Threoir 2001/95/CE maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí agus lena chóras maidir le fógra a thabhairt (IO L 73, 15.3.2019, lgh. 121-187)

Cinneadh 2010/15/AE ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2009 lena leagtar síos treoirlínte maidir le bainistiú Chóras um Mearfhaisnéis an Chomhphobail RAPEX, arna bhunú faoi Airteagal 12, agus an nós imeachta maidir le fógra a thabhairt, arna bhunú faoi Airteagal 11 de Threoir 2001/95/CE (an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí) (IO L 22, 26.1.2010, lgh. 1-64)

Teachtaireacht ón gCoimisiún i dtaobh chur chun feidhme Threoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO C 38, 17.2.2009, lgh. 11-14)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i ndáil le cur chun feidhme Threoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (COM(2008) 905 críochnaitheach an 14 Eanáir 2009)

Nuashonraithe 14.09.2015