Líonadh talún dramhaíola

Tá neart bealaí éagsúla le dramhaíl a dhiúscairt. Is é cur i dtalamh, ar a dtugtar líonadh talún, an modh is lú inbhuanaitheachta ó thaobh an chomhshaoil de agus ba chóir é a choinneáil go dtí an méid is lú ar fad.

GNÍOMH

Treoir 1999/31/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 ar líonadh talún dramhaíola

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Féachtar ann le haon tionchar diúltach a chosc, nó a laghdú sa mhéid agus is féidir, mar thoradh ar líonadh talún ar uisce dromchla, screamhuisce, ithir, aer nó sláinte daonna. Déantar é seo trí dhiancheanglais theicniúla a thabhairt isteach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ar 16 Aibreán 2014, glacadh le reachtaíocht AE chun treise a chur le caighdeán an nós imeachta um thionchar comhshaoil a leagadh amach i dTreoir 2011/92/AE. Bhí sé seo riachtanach chun comhtháiteacht agus sinéirge a chinntiú le réimsí eile de reachtaíocht agus de pholasaí na hEorpa.

Leagann Cinneadh 2003/33/CE amach na critéir agus nósanna imeachta do ghlacadh le dramhaíl ag líonta talún.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach na leathanaigh um líonadh talún dramhaíola ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 1999/31/CE

16.7.1999

16.7.2001

IO L 182 an 16.7.1999, lgh.1-19

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

-

IO L 284 an 31.10.2003, lgh. 1-53

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311 an 21.11.2008, lgh. 1-54

Treoir 2011/97/AE

13.12.2011

15.3.2013

IO L 328 an 10.12.2011, lgh. 49-52

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin faoi seach le Treoir 1999/31/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadúcháin amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/52/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2011/92/AE ar mheasúnú ar an tionchar atá ag tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideach ar an gcomhshaol (Iris Oifigiúil L 124, 25.4.2014, lgh. 1-18).

Cinneadh 2003/33/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2002 lena mbunaítear critéir agus nósanna imeachta do ghlacadh dramhaíola ag líonadh talún faoi réir Airteagail 16 den Treoir 1999/31/CE (IO L 11, 16.1.2003, lgh. 27-49) agus Iarscríbhinn II léi

Nuashonraithe 22.05.2015