Pacáistíocht agus dramhaíl ó phacáistíocht

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos le Treoir 94/62/CE rialacha an AEmaidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht a bhainistiú.

Is é is aidhm le Treoir 94/62/CE:

Is é Treoir (AE) 2018/852 an leasú deireanach de Threoir 94/62/CE agus tá bearta nuashonraithe ann atá ceaptha chun:

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Cumhdaítear leis an treoir an phacáistíocht go léir a chuirtear ar mhargadh na hEorpa agus an dramhaíl ó phacáistíocht go léir, cibé acu a úsáidtear nó a scaoiltear é ar leibhéal tionsclaíochta, tráchtála, oifige, siopa, seirbhíse, tí nó ar aon leibhéal eile, beag beann ar an ábhar a úsáidtear.

Bearta

Ceanglaítear leis an treoir arna leasú ar thíortha AE bearta a ghlacadh, amhail cláir náisiúnta, dreasachtaí trí scéimeanna freagrachta leathnaithe táirgeora agus ionstraimí eacnamaíocha eile, chun cosc a chur ar ghiniúint dramhaíola ó phacáistíocht agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar an gcomhshaol atá ag pacáistíocht.

Ba cheart go spreagfadh tíortha AE an méadú ar sciar na pacáistíochta in-athúsáidte* a chuirtear ar an margadh agus na córais chun pacáistíocht a athúsáid i mbealach neamhdhíobhálach don chomhshaol gan sábháilteacht bia nó sábháilteacht tomhaltóirí a chur i mbaol. D’fhéadfadh an méid a leanas a bheith san áireamh leis sin:

Ní mór do thíortha AE na bearta is gá a ghlacadh freisin chun spriocanna athchúrsála a chomhlíonadh a bhíonn éagsúil ag brath ar an ábhar pacáistíochta. Chun na críche sin, ní mór dóibh na rialacha nua ríomha a chur i bhfeidhm chun tuairisciú a dhéanamh ar na spriocanna nua athchúrsála atá le baint amach faoi 2025 agus 2030.

Spriocanna

Faoin 31 Nollaig 2025, ní mór 65% ar a laghad de réir meáchain den dramhaíl ó phacáistíocht go léir a athchúrsáil. Is iad a leanas na spriocanna athchúrsála de réir ábhair:

Faoin 31 Nollaig 2030, ní mór 70% ar a laghad de réir meáchain den dramhaíl ó phacáistíocht go léir a athchúrsáil. Áirítear leis sin:

Ceanglais riachtanacha

Ní mór do thíortha AE a áirithiú go gcomhlíonann an phacáistíocht a chuirtear ar an margadh na ceanglais riachtanacha atá leagtha síos in Iarscríbhinn II na treorach:

Soiléiríodh leis an treoir leasaithe an difríocht idir phacáistíocht atá in-aisghafa i bhfoirm múirínithe agus dramhaíl in-bhithmhillte ó phacáistíocht agus sonraíodh nach ndéanfar pacáistíocht phlaisteach ocsó-díghrádaithe (pacáistíocht phlaisteach le breiseáin a chúisíonn an briseadh síos ina gráinníní micreascópacha agus a chuireann le láithreacht mhicreaphlaisteach sa chomhshaol) a mheas a bheith in-bhithmhillte.

Tá scrúdú á dhéanamh faoi láthair ag an gCoimisiún Eorpach ar conas na ceanglais riachtanacha a threisiú d’fhonn dearadh pacáistíochta a fheabhsú chun athúsáide agus d’fhonn athchúrsáil d’ardchaighdeán a chur chun cinn, chomh maith le forfheidhmiú na gceanglas riachtanach a neartú.

Córais aisghabhála pacáistíochta

Ba cheart do thíortha AE a áirithiú go gcuirfear córais ar bun chun soláthar a dhéanamh maidir le filleadh agus/nó bailiú pacáistíochta agus/nó dramhaíl ó phacáistíocht a úsáidtear, chomh maith le hathúsáid nó aisghabháil lena n–áirítear athchúrsáil na pacáistíochta agus/nó an dramhaíl ó phacáistíocht a bhailítear.

Freagracht an táirgeora

Córais faisnéise agus tuairisciú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA DTREORACHA?

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Geilleagar ciorclach: laghdaíonn geilleagar ciorclach ionchur acmhainne, dramhaíl, astaíochtaí agus sceitheadh fuinnimh. Is féidir é a bhaint amach trí dhearadh, cothabháil, deisiú, athúsáid agus athchúrsáil fhadtéarmach. Tá sé i gcodarsnacht leis an ngeilleagar líneach a eastóscann acmhainní, a úsáideann iad, agus ansin a chaitheann ar shiúl iad.
Pacáistíocht in-athúsáidte: pacáistíocht atá ceaptha, deartha agus curtha ar an margadh chun cúrsaíochtaí iomadúla a bhaint amach le linn a saolré trína bheith athlíonta nó athúsáide chun na críche céanna a raibh sí ceaptha ina leith.
Scéimeanna freagrachta leathnaithe Táirgeora: córais curtha ar bun lena áirithiú go nglacfaidh táirgeoirí an fhreagracht airgeadais nó an fhreagracht airgeadais agus eagraíochtúil as céim dhramhaíola saolré táirge a bhainistiú. Trí mhodhnú na táillí iníoctha ag táirgeoirí chun pacáistíocht a chur ar an margadh, ligeann na scéimeanna SFL do tháirgeoirí agus do thíortha AE dearadh táirgí agus a gcomhpháirteanna atá níos measúla don chomhshaol a spreagadh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 94/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 1994 maidir le pacáistíocht agus dramhaíl ó phacáistíocht (IO L 365, 31.12.1994, lgh. 10-23)

Tá leasuithe leanúnacha ar Threoir 94/62/CE ionchorpraithe sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n–aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lgh. 3-30)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2005/70/CE ón gCoimisiún an 22 Márta 2005 lena mbunaítear na formáidí maidir le córas bunachair sonraí de bhun na Treorach 94/62//CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 86, 5.4.2005, lgh. 6-12)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 15.06.2020