Pacáistíocht agus dramhaíl ó phacáistíocht

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht

Treoir (AE) 2018/852 lena leasaítear Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos le Treoir 94/62/CE rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht a bhainistiú.

Leasaítear le Treoir (AE) 2018/852 Treoir 94/62/CE agus tá bearta nuashonraithe ann atá ceaptha chun:

Is é is aidhm le Treoir 94/62/CE cur le:

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Cumhdaítear leis an treoir arna leasú gach pacáistíocht a chuirtear ar mhargadh na hEorpa agus gach dramhaíl ó phacáistíocht, cibé acu a úsáidtear nó a scaoiltear é ar leibhéal tionsclaíochta, tráchtála, oifige, siopa, seirbhíse, tí nó ar aon leibhéal eile, beag beann ar an ábhar a úsáidtear.

Bearta

Ní mór do thíortha AE bearta a ghlacadh, amhail cláir náisiúnta, dreasachtaí trí scéimeanna freagrachta leathnaithe táirgeora agus ionstraimí eacnamaíocha eile, chun cosc a chur ar ghiniúint dramhaíola ó phacáistíocht agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar an gcomhshaol atá ag pacáistíocht.

Ba cheart go spreagfadh tíortha AE an méadú ar sciar na pacáistíochta in-athúsáidte* agus na gcóras chun pacáistíocht a athúsáid gan sábháilteacht bia a chur i mbaol. D’fhéadfadh an méid a leanas a bheith san áireamh leis sin:

Ní mór do thíortha AE na bearta is gá a ghlacadh freisin chun spriocanna áirithe athchúrsála a chomhlíonadh a bhíonn éagsúil ag brath ar an ábhar pacáistíochta agus chun na críche sin tá feidhm ag na rialacha ríofa nua.

Spriocanna

Faoin 31 Nollaig 2025, ní mór 65% ar a laghad de réir meáchain gach pacáistíochta a athchúrsáil. Is iad a leanas na spriocanna athchúrsála do gach ábhar:

Faoin 31 Nollaig 2030, ní mór 70% ar a laghad de phacáistíocht a athchúrsáil. Áirítear leis sin:

Ceanglais riachtanacha

Ní mór do thíortha AE a áirithiú go gcomhlíonann an phacáistíocht a chuirtear ar an margadh na ceanglais riachtanacha atá leagtha síos in Iarscríbhinn II na treorach:

Pacáistíocht in-bhithmhillte: ocsó-inmhillte* níor chóir pacáistíocht phlaisteach a mheas mar phacáistíocht in-bhithmhillte.

Tá scrúdú á dhéanamh faoi láthair ag an gCoimisiún Eorpach ar conas na ceanglais riachtanacha a threisiú d’fhonn dearadh pacáistíochta a fheabhsú chun athúsáide agus d’fhonn athchúrsáil d’ardchaighdeán a chur chun cinn, chomh maith le forfheidhmiú na gceanglas riachtanach a neartú.

Córais aisghabhála pacáistíochta

Ba cheart do thíortha AE a áirithiú go gcuirfear córais ar bun chun soláthar a dhéanamh maidir le filleadh agus/nó bailiú pacáistíochta agus/nó dramhaíl ó phacáistíocht a úsáidtear, chomh maith le hathúsáid nó aisghabháil lena n–áirítear athchúrsáil na pacáistíochta agus/nó an dramhaíl ó phacáistíocht a bhailítear.

Freagracht an táirgeora

Faoi 2025, ba cheart do thíortha AE a áirithiú go gcuirfear scéimeanna freagrachta táirgeora* ar bun do gach pacáistíocht. Soláthraíonn scéimeanna freagrachta táirgeora do phacáistíocht agus/nó dramhaíl ó phacáistíocht a thabhairt ar ais agus/nó a bhailiú chun í a dhíriú ar an rogha bainistithe dramhaíola is oiriúnaí, chomh maith leis an bpacáistíocht agus an dramhaíl ó phacáistíocht a bhaileofar a athúsáid nó a athchúrsáil. Caithfidh na scéimeanna sin roinnt ceanglas íosta a chomhlíonadh arna mbunú faoin gCreat-Treoir Dramhaíola (2008/98/CE). Ba cheart go gcabhródh na scéimeanna chun pacáistíocht a spreagadh atá deartha, táirgthe agus tráchtálaithe ar bhealach lena bhféadfar í a athúsáid nó a aisghabháil agus a bhfuil an tionchar is lú ar an gcomhshaol ag baint léi.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm ag Treoir 94/62/CE ón 31 Nollaig 1994 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 30 Meitheamh 1996.

Tá feidhm ag Treoir (AE) 2018/852 ón 4 Iúil 2018 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 5 Iúil 2020.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Geilleagar ciorclach: laghdaíonn geilleagar ciorclach ionchur acmhainne, dramhaíl, astaíochtaí agus sceitheadh fuinnimh. Is féidir é a bhaint amach trí dhearadh, cothabháil, deisiú, athúsáid agus athchúrsáil fhadtéarmach. Tá sé i gcodarsnacht leis an ngeilleagar líneach a eastóscann acmhainní, a úsáideann iad, agus ansin a chaitheann ar shiúl iad.
Pacáistíocht in-athúsáidte: pacáistíocht atá ceaptha, deartha agus curtha ar an margadh chun cúrsaíochtaí iomadúla a bhaint amach le linn a saolré trína bheith athlíonta nó athúsáide chun na críche céanna a raibh sí ceaptha ina leith.
Ocsó-inmhillte: is é is pacáistíocht ocsó-inmhillte ann pacáistíocht phlaisteach le breiseáin a bhíonn mar chúis lena briseadh síos ina cáithníní micreascópacha. Féadfaidh sí cur leis na micreaphlaistigh atá sa chomhshaol.
Scéim freagrachta táirgeora: córas arna bhunú ag táirgeoir chun a áirithiú go bhfuil cuid den fhreagracht orthu as cuid de na tionchair ar an gcomhshaol ó mhonarú, cur ar an margadh agus ó dhiúscairt a dtáirgí a laghdú.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Treoir 94/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 1994 maidir le pacáistíocht agus dramhaíl ó phacáistíocht (IO L 365, 31.12.1994, lgh. 10-23)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 94/62/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir (AE) 2018/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus dramhaíl ó phacáistíocht (IO L 150, 14.6.2018, lgh. 141-154)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n–aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lgh. 3-30)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 06.11.2018