Cócó agus seacláid

Sainítear ag an Aontas Eorpach (AE) rialacha comhchoiteanna éagsúla maidir le táirgí cócó agus seacláide lena gcomhlánaítear an reachtaíocht is infheidhme maidir le bia-ábhar. Baineann na rialacha seo le comhdhéanamh, le hainmneacha díolacháin, le lipéadú agus le cur i láthair.

ACHT

Treoir 2000/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2000 maidir le táirgí cócó agus seacláide a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine [Féach an t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Leis an treoir seo cuirtear lipéadú tháirgí cócó agus lipéadú tháirgí seacláide i gcomhréir le chéile, agus leagtar síos sainmhínithe le haghaidh na dtáirgí seo chun a chur ar chumas tomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh. Cuirtear an treoir i bhfeidhm gan dochar do na forálacha ginearálta a bhaineann le lipéadú bia-ábhair.

Táirgí lena mbaineann

Baineann an treoir seo le táirgí cócó agus seacláide a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine mar atá sonraithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an treoir.

Comhdhéanamh

Glactar sa treoir seo le comhdhéanamh tháirgí cócó agus seacláide agus leagtar amach inti an t-íoschéatadán d’im cócó ar féidir a úsáid i dtáirgí áirithe. Leagtar amach inti chomh maith gur féidir cion saille plandúla a úsáid nach mó é ná 5 % den táirge deiridh. Liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an treoir na cineálacha saille plandúla (seachas im cócó) is féidir a úsáid.

Lipéadú

Ní féidir na hainmneacha seo a leanas a úsáid chun táirgí a mhargú ach amháin más táirgí iad a monaraíodh de réir na rialacha comhdhéanaimh atá leagtha síos sa treoir seo (féach Iarscríbhinn I a ghabhann leis an treoir):

Is féidir eolas breise a thabhairt ar lipéid tháirgí cócó agus seacláide. Mar shampla, ní mór an ráiteas tá saill phlandúil mar aon le him cócó ann a bheith ar lipéid tháirgí seacláide a bhfuil saill phlandúil seachas im cócó iontu, san áit chéanna ina dtaispeántar liosta na gcomhábhar, ach scartha go soiléir ón liosta sin.

Ní mór cion iomlán na solad cócó tirim a thabhairt ar lipéid na dtáirgí seo a leanas: seacláid, seacláid bhainne, seacláid bhainne theaghlaigh, seacláid phúdraithe, cócó milsithe, chocolate a la taza agus chocolate familiar a la taza. Ina theannta sin, ní mór cion an im cócó a thabhairt ar lipéid cócó saor ó shaill, cócó mhéathraslaghdaithe agus seacláide púdraithe.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2000/36/CE

3.8.2000

-

IO L 197, 3.8.2000. lch. 19

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311, 21.11.2000., lch. 1

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2000/36/CE. Is chun críocha eolais amháin an leagan comhdhlúite seo.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1021/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 1999/4/CE agus Treoir 2000/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2001/111/CE, Treoir 2001/113/CE agus Treoir 2001/114/CE ón gComhairle maidir leis na cumhachtaí atá le tabhairt don Choimisiún. [Iris Oifigiúil L 287, 29.10.2013, lch. 1].

Nuashonrú is déanaí: 20.05.2014