Trealamh cosanta pearsanta

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/686/CEE — Trealamh cosanta pearsanta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhíniú agus raon feidhme

Gaireas nó fearas ar bith is ea TCP:

Níl feidhm ag an treoir maidir leo seo a leanas:

Ceanglais riachtanacha

Caighdeáin chomhchuibhithe

Measúnú comhréireachta agus comhlachtaí a dtugtar fógra dóibh

Dearbhú comhréireachta agus an marc CE

Ní chuirfidh tíortha AE cosc, srian ná bac ar chur ar an margadh nó ar chur i seirbhís TCP ar a bhfuil an marc CE sa chás:

An monaróir nó a ionadaí atá bunaithe in AE a cheanglaíonn an marc comhréireachta CE.

Aisghairm

Déanfar Treoir 89/686/CEE a aisghairm le Rialachán (AE) 2016/425 agus cuirfear ina hionad é le héifeacht ón 21 Aibreán 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1991. Tá sé i bhfeidhm ón 1 Iúil 1992.

CÚLRA

Tá an treoir seo forlíonta le treoracha maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe, go sonrach Treoir 89/656/CEE maidir le húsáid TCP ag oibrithe ag an láthair oibre.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Scrúdú cineáil: nuair a dhearbhaíonn agus a dheimhníonn comhlacht cigireachta go gcomhlíonann an tsamhail TCP lena mbaineann forálacha ábhartha na treorach seo.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 89/686/CEE ón gComhairle an 21 Nollaig 1989 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh cosanta pearsanta (IO L 399, 30.12.1989, lgh. 18–38)

Tá leasuithe leantacha ar Threoir 89/686/CEE curtha san áireamh sa bhuntéacs. Is do thagairt amháin an leagan comhdhlúite seo.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena aisghairtear Treoir 89/686/CEE (IO L 81, 31.3.2016, lgh. 51–98)

Nuashonraithe 20.09.2016