Orduithe Cúirte lena ndéanfar sócmhainní coiriúla nó fianaise choiriúil a chalcadh — aitheantas thar lear

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Réime 2003/577/JHA — orduithe um chalcadh a fhorghníomhú thar lear

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH RÉIME SEO?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cad is ordú um chalcadh ann?

Ordú sealadach atá ann ó údarás breithiúnach chun chosc a chur ar choirpigh maoin, doiciméid nó sonraí a chur i bhfolach, a dhíol nó a úsáid i ngníomhaíocht choiriúil.

Tá feidhm ag an gcinneadh seo maidir le horduithe um chalcadh a eisítear chun:

Cionta

Ní theastaíonn seiceáil a dhéanamh le haghaidh coiriúlacht dhúbailte do líon cionta tromchúiseacha — i.e. gur coir é an cion sa tír AE a eisíonn an t-ordú (an tír eisiúna) agus an tír a fhorghníomhaíonn é (an tír fhorghníomhaitheach). Ní mór don chion, áfach, a bheith inphionóis sa tír eisiúna le pianbhreith phríosúin ar feadh tréimhse 3 bliana ar a mhéad. Áirítear iad seo a leanas ar na cionta:

Aithint agus forghníomhú

Cuireann údarás breithiúnach na tíre eisiúna deimhniú chuig údarás breithiúnach na tíre forghníomhaithí chun forghníomhú an ordaithe a iarraidh. Ní mór don tír fhorghníomhaitheach:

Neamh-aithint nó neamhfhorghníomhú

D’fhéadfadh an stát forghníomhaitheach diúltú an t-ordú a aithint nó a fhorghníomhú sna cásanna seo a leanas:

Forghníomhú a chur siar

Féadfar forghníomhú an ordaithe a chur siar sna cásanna seo a leanas:

Páirtithe leasmhara

Ní mór do thíortha AE a chinntiú go bhfuil rochtain ag páirtí leasmhara ar bith a bhaineann leis an ordú um chalcadh, lena n-áirítear tríú páirtithe dlisteanacha, ar na leigheasanna dlí lena leasanna dlisteanacha a chosaint, gan gá a bheith leis an ordú a chur ar fionraí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tháinig sé i bhfeidhm an 2 Lúnasa 2003. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 2 Lúnasa 2005.

CÚLRA

Coigistíocht agus calcadh sócmhainní

GNÍOMH

Cinneadh Réime 2003/577/JHA ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le forghníomhú orduithe lena ndéantar maoin nó fianaise a chalcadh san Aontas Eorpach (OJ L 196, 2.8.2003, lgh. 45-55)

Ceartúchán ar Chinneadh Réime 2003/577/JHA ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le forghníomhú orduithe lena ndéantar maoin nó fianaise a chalcadh san Aontas Eorpach (IO L 196, 2.8.2003) (IO L 374, 27.12.2006, lch. 20)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh Réime 2006/783/JHA ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2006 maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh ar orduithe coigistíochta (IO L 328, 24.11.2006, lch. 59-78)

Tuarascáil ón gCoimisiún bunaithe ar Airteagal 14 de Chinneadh Réime 2003/577/JHA ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le forghníomhú orduithe lena ndéantar maoin nó fianaise a chalcadh san Aontas Eorpach (COIM(2008) 885 leagan deireanach an 22.12.2008)

Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir leis an Ordú Imscrúdaithe Eorpach in ábhair choiriúla (IO L 130, 1.5.2014, lgh. 1-36)

Nuashonraithe 25.01.2016