An euro a chosaint i gcoinne góchumtha – Europol

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2005/511/CGB lena n-ainmnítear Europol mar an Lároifig le góchumadh an euro a chomhrac

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Ainmnítear leis Europol mar an lároifig le góchumadh an euro a chomhrac chun Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Ghinéiv 1929 maidir le Díchur Góchumadh Airgeadra (Coinbhinsiún na Ginéive) a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus borradh a chur faoin gcomhar i measc thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) iad féin, agus idir tíortha AE, Europol agus tíortha neamh-AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá borradh á chur ag AE faoin gcomhar i measc thíortha AE agus idir tíortha AE agus Europol d’fhonn an euro a chosaint i gcoinne góchumtha ar leibhéal idirnáisiúnta. Teastaíonn pointe teagmhála lárnaí ó thíortha neamh-AE maidir le faisnéis ar euro góchumtha. Ní mór an fhaisnéis sin ar fad a thabhairt le chéile chun críche anailíse ag Europol, a fheidhmíonn mar an Lároifig le góchumadh an euro a chomhrac de bhun Choinbhinsiún na Ginéive.

Ról Europol

Coinbhinsiún na Ginéive, 1929, a chur i bhfeidhm go héifeachtach

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá sé i bhfeidhm ón 16 Iúil 2005.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2005/511/CGB ón gComhairle an 12 Iúil 2005 maidir le cosaint an euro i gcoinne góchumtha, trí Europol a ainmniú mar an Lároifig le góchumadh an euro a chomhrac (IO L 185, 16.7.2005, lgh. 35-36)

Nuashonraithe 23.03.2017