Cárta Gorm an AE — iontráil agus cónaí oibrithe ardcháilithe

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/50/CE — Coinníollacha iontrála agus cónaithe náisiúnach neamh-AE le haghaidhfostaíochta ardcháilíochta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Athbhreithniú agus togra

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá an treoir i bhfeidhm ón 19 Meitheamh 2009. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 19 Meitheamh 2011.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach “Imirce dhleathach agus Lánpháirtíocht” (An Coimisiún Eorpach).

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Fostaí ardcháilithe: duine atá ag gabháil d’obair ar íocaíochta a bhfuil tacar sainscileanna aige nó aici atá teistithe ag ardcháilíochtaí gairmiúla,
Cárta Gorm an AE: ceadúnas oibre agus cónaíthe ar a bhfuil na focail “Cárta Gorm an AE”, lena dtugtar ceart don sealbhóir cónaí agus oibriú sa tír AE inar eisíodh é.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2009/50/CE ón gComhairle an 25 Bealtaine 2009 maidir le coinníollacha iontrála agus cónaithe náisiúnach tríú tír le haghaidh fostaíochta ardcháilíochta (IO L 155, 18.6.2009, lgh. 17-29)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 ar cheart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh aistriú agus cur fúthu gan bhac laistigh de chríoch na mBallstát lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus lena n-aisghairtear Treoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE) (IO L 158, 30.4.2004, lgh. 77-123). Téacs arna athfhoilsiú mar cheartúchán (IO L 229, 29.6.2004, lgh. 35-48).

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Treoir 2004/38/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2013/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le nósanna imeachta coiteanna maidir le cosaint idirnáisiúnta a dheonú agus a aistarraingt (IO L 180, 29.6.2013, lgh. 60-95)

Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir leis na coinníollacha iontrála agus cónaithe náisiúnach tríú tír chun críocha taighde, staidéar, oiliúna, seirbhíse deonaí, scéimeanna malartaithe daltaí, tionscadal oideachais agus obair au pair (IO L 132, 21.5.2016, lgh. 21-57)

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme Treoir 2009/50/CE maidir leis na coinníollacha ligean isteach agus cónaí náisiúnaigh neamh-AE chun críocha fostaíochta ardcháilíochta (“Cárta Gorm an AE”) (COM(2014) 287 críochnaitheach, 22.5.2014)

Togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis na coinníollacha ligean isteach agus cónaí náisiúnaigh neamh-AE chun críocha fostaíocht ardcháilíochta COM(2016) 378 críochnaitheach, 7.6.2016)

Doiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin — Measúnú Tionchair — A Ghabhann leis an doiciméad Togra maidir le Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na coinníollacha ligean isteach agus cónaí náisiúnaigh neamh-AE chun críocha fostaíocht ardcháilíochta agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/50/CE (SWD(2016) 193 críochnaitheach, 7.6.2016

Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin — Achoimre Feidhmiúcháin ar an Measúnú Tionchair — A ghabhann leis an doiciméad Togra i dtaca le Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na coinníollacha ligean isteach agus cónaí náisiúnaigh neamh-AE chun críocha fostaíocht ardcháilíochta. (SWD(2016) 194 críochnaitheach, 7.6.2016)

Nuashonraithe 14.09.2017(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.