An dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (CFS II)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 — Córas Faisnéise Schengen (CFS II) a bhunú, a oibriú agus a úsáid

Cinneadh 2007/533/CGB — an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (CFS II) a bhunú, a oibriú agus a úsáid

CAD IAD NA HAIDHMEANNA LEIS AN RIALACHÁN AGUS LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Ailtireacht Cuimsítear an méid seo a leanas sa CFS II.

Costais

Rialacha nós imeachta

Catagóirí foláirimh

Cumhdaítear i Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 foláirimh (agus na coinníollacha a ghabhann leo) maidir le saoránaigh neamh-AE chun a n–iontráil nó a bhfanacht a dhiúltú ar na forais go mbaineann bagairt ar an mbeartas poiblí nó ar an tslándáil náisiúnta leo. Is amhlaidh sin go háirithe i gcás go mbaineann an méid seo a leanas leis an duine aonair:

Le Cinneadh 2007/533/JHA leagtar amach na foláirimh a úsáidtear chun tacú le comhar oibriúcháin idir na póilíní agus na húdaráis bhreithiúnacha i gcúrsaí coiriúla agus na nósanna ábhartha atá le cur isteach agus gníomhú dá réir. Cumhdaítear an méid seo a leanas iontu:

Leis an gcinneadh go sonrach is féidir sonraí (uimhir, tír eisiúna agus cineál an doiciméid) maidir le pasanna goidte, mí-leithghafa, caillte nó neamhbhailí a mhalartú le baill Interpol.

Tá rochtain ag na heintitis seo a leanas ar shonraí sa CFS II:

Freagrachtaí

Déanann gach tír de chuid limistéar Schengen an méid seo a leanas.

údarás bainistíochta (eu-LISA) freagrach as:

Cosaint sonraí

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN AGUS AN CHINNIDH?

Tá an rialachán i bhfeidhm ón 17 Eanáir 2007.

Tá an cinneadh i bhfeidhm ón 28 Lúnasa 2007.

CÚLRA

Athbhreithniú ar chreat dlíthiúil CFS II

Ar an 19 Samhain 2018 ghlac an Chomhairle trí rialachán maidir le húsáid Chóras Faisnéise Schengen a thiocfaidh in ionad an rialacháin agus an chinnidh reatha de réir a chéile chun dul i ngleic le heasnaimh a d’fhéadfadh a bheith sa chóras agus roinnt athruithe riachtanacha a thabhairt isteach maidir leis na cineálacha foláirimh a chuirtear isteach (féach an achoimre ar Córas Faisnéise Schengen neartaithe, Córas Faisnéise Schengen). Cuirfidh sé sin leis an gcomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus in aghaidh na coiriúlachta tromchúisí, rud a áireoidh ardleibhéal slándála ar fud AE, agus a chuideoidh leis an imirce a bhainistiú.

Cuimsítear sa chreat dlíthiúil úr na rialacháin:

Leis na rialacháin úra, a chuirfear i bhfeidhm de réir a chéile go dtí mí na Nollag 2021, tugtar isteach catagóirí foláireamh sa chóras, amhail:

Déantar an liosta réad ar féidir foláirimh a eisiúint ina leith a leathnú chomh maith, lena n–áirítear doiciméid bhréige agus réad ardluacha in-sainaitheanta, chomh maith le trealamh TF.

Lena chois sin, beidh tabhairt isteach foláireamh sa chóras CFS maidir le toirmisc iontrála do náisiúnaigh tríú tíortha éigeantach.

Leis na rialacháin tugtar isteach an deis chun úsáid a bhaint as íomhánna aghaidhe chun críocha aitheantais, go háirithe chun comhsheasmhacht i nósanna imeachta um rialú teorann a áirithiú. Féadfar próifíl DNA a chur san áireamh leis chomh maith chun aitheantas daoine a bhfuiltear sa tóir orthu a éascú i gcásanna nach bhfuil sonraí, grianghraif nó íomhánna aghaidh ar fáil nó nach bhfuil siad oiriúnach chun críocha aitheantais.

Tá Europol ábalta gach catagóir sonraí sa CFS a rochtain agus faisnéis fhorlíontach a mhalartú le Biúró náisiúnta Sirene AE. Lean chois sin, ní mór do thíortha AE Europol a chur ar an eolas faoi amais ar bith nuair atá duine á lorg i ndáil le cion sceimhlitheoireachta. Chun na críocha atá leagtha amach ina sainordú, beidh rochtain ag an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) ar na catagóirí foláirimh sa CFS chomh maith.

Tuilleadh faisnéise

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Foláireamh: Tacar sonraí lenar féidir le húdaráis duine nó réad a aithint agus gníomhú dá réir sin.
Faisnéis fhorlíontach: Faisnéis nach bhfuil ina cuid de shonraí an fholáirimh sa CFS, ach atá bainteach leo.
Ábhar sonraí: duine nádúrtha atá aitheanta nó inaitheanta.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid (CFS II) (IO L 381, 28.12.2006, lgh. 4-23)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle an 12 Meitheamh 2007 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) a bhunú, a oibriú agus a úsáid (IO L 205, 7.8.2007, lgh. 63-84).

Féach an leagan comhdhlúite.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 99-137)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 1-13)

Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 14-55)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n–aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 56-106)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1345 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2016 maidir le caighdeáin íosta um cháilíochta sonraí le haghaidh taifid mhéarlorg laistigh den dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (CFS II) (IO L 213, 6.8.2016, lgh. 15-20).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/115/AE ón gCoimisiún an 26 Feabhra 2013 maidir le Lámhleabhar Sirene agus bearta cur chun feidhme eile don dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (CFS II) (IO L 71, 14.3.2013, lgh. 1-36).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (IO L 286, 1.11.2011, lgh. 1-17)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2007/171/CE ón gCoimisiún an 16 Márta 2007 lena leagtar síos na ceanglais líonra le haghaidh Chóras Faisnéise Schengen II (3ú colún) (IO L 79, 20.3.2007, lgh. 29-37)

Nuashonraithe 20.08.2019