Staidreamh i ndáil le hinimirce

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 — staidreamh AE i ndáil le himirce agus cosaint idirnáisiúnta

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglais um staidreamh

Leagtar amach leis an rialachán na ceanglais um staidreamh le haghaidh catagóirí éagsúla sonraí:

Foinsí sonraí

Tá an staidreamh bunaithe ar líon foinsí lena n-áirítear:

Go ginearálta, déantar an staidreamh a mhiondealú de réir aoise, inscne agus saoránachta. Bailítear sonraí i dtaca le catagóirí eile chomh maith, áfach, amhail an chúis le cead cónaí a eisiúint nó an tír bhreithe agus an tír inar chónaigh an duine roimhe sin nó an chéad tír eile a rachaidh siad chun cónaí inti le haghaidh sonraí imirce.

Treoirstaidéir

ranníocaíochtaí airgeadais ó bhuiséad AE ar fáil d’institiúidí náisiúnta chun:

Cur chun feidhme

Cuireann an Coimisiún Eorpach tuarascáil isteach chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme an rialacháin gach 3 bliana. I dtuarascáil 2018 fuarthas feabhsuithe soiléire ar infhaighteacht, iomláine, cáilíocht agus tráthúlacht na sonraí atá ar fáil.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 20 Lúnasa 2007.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Eisimirce: an gníomh lena n–athraíonn duine a raibh gnáthchónaí air nó uirthi roimhe sin i dtír AE, a thír nó a tír chónaithe ar feadh tréimhse a mhairfidh, nó a bhfuiltear go mairfidh sí, 12 mhí ar a laghad.
Inimirce: an gníomh lena mbunaíonn duine a ghnáthchónaí nó a gnáthchónaí i gcríoch tír AE nó tír nach tír de AE í ar feadh tréimhse a mhairfidh, nó a bhfuiltear go mairfidh sí, 12 mhí ar a laghad.
Imirce mhírialta: gluaiseacht daoine thar theorainneacha nach gcloíonn le noirm riaracháin nó dhlíthiúla na tíre seolta, na tíre idirthurais nó na tíre glactha.
Athlonnú: saoránaigh tír nach tír de AE í a aistriú chuig tír AE ina dtugtar cead cónaithe dóibh chun críche cosanta idirnáisiúnta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú (IO L 199, 31.7.2007, lgh. 23-29)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 862/2007 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus cosaint idirnáisiúnta (COM(2018) 594 final, 16.8.2018)

Rialachán (AE) Uimh. 351/2010 ón gCoimisiún an 23 Aibreán 2010 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta maidir le sainmhínithe chatagóirí agus ghrúpaí na tíre breithe, grúpaí na tíre ina raibh gnáthchónaí ar dhuine roimhe, nó grúpaí na chéad tíre a dtéann duine le gnáthchónaí inti agus grúpaí saoránachta (IO L 104, 24.4.2010, lgh. 37-39)

Rialachán (AE) Uimh. 216/2010 ón gCoimisiún an 15 Márta 2010 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta maidir le sainmhínithe chatagóirí na gcúiseanna le ceadanna cónaí (IO L 66, 16.3.2010, lgh. 1-2)

Nuashonraithe 24.08.2020