Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle an 15 Feabhra 2007 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

ACHOIMRE

Cuireann an Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha cúnamh maidir le cearta bunúsacha ar fáil d’institiúidí agus do rialtais an Aontais Eorpaigh (AE) agus dlí AE á chur i bhfeidhm acu.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Faoin rialachán seo, cruthaítear comhlacht tiomnaithe um chearta bunúsacha ar leibhéal AE - an Ghníomhaireacht - agus leagtar amach príomhthascanna, príomhchuspóirí, feidhmiú agus rialachas inmheánach an chomhlachta sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhínítear gníomhaíochtaí na gníomhaireachta mar seo a leanas sa rialachán:

saineolas faoi chearta bunúsacha a chur ar fáil d’institiúidí agus do thíortha AE, ionas gur féidir leo a chinntiú go gcloíonn na bearta a dhéanann siad nó na dlíthe a chuireann siad i bhfeidhm leis na cearta sin;

tuairimí a cheapadhle haghaidh institiúidí agus rialtais AE, as a conlán féin nó ar iarratas (mar shampla, cibé an bhfuil a ngníomhaíochtaí nó tograí reachtacha ag luí leis na cearta bunúsacha);

faisnéis iontaofa inchomparáide a bhailiú, a anailísiú agus a dháileadh maidir le héifeachtaí sonracha an bhirt AE ar chearta bunúsacha na ndaoine;

taighde agus suirbhéanna eolaíochta a dhéanamh ar chearta bunúsacha;

foilseacháin a eisiúint maidir le hábhair shainiúla nó maidir leis an dlí um chearta bunúsacha a chur i bhfeidhm ag institiúidí agus ag rialtais AE;

tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú faoi na ceisteanna a thagann faoi shainchúram na gníomhaíochta, le béim ar shamplaí dea-chleachtais;

straitéisí cumarsáide nó feachtais chumarsáide a dhearadh agus an t-idirphlé leis an tsochaí shibhialta a chur chun cinn chun feasacht phoiblí, maidir le cearta bunúsacha, a mhúscailt;

sásraí a mholadh chun na cearta sin a chur i bhfeidhm.

Ní phléann an ghníomhaireacht le gearáin aonair áfach.

Pleananna gníomhaíochta 5 bliana

Tá gníomhaíochtaí na ngníomhaireachta bunaithe ar Chreat Ilbhliantúil, arna ghlacadh ag Comhairle AE, creat ina shonraítear na ceisteanna sainiúla a n-oibreofar orthu ar feadh tréimhse 5 bliana an chreata, i gcomhréir le tosaíochtaí foriomlána AE.

Ní mór déileáil le “ciníochas, seineafóibe agus aon éadulaingt atá bainteach leo” agus le ceisteanna eile chomh maith.

Comhar le comhlachtaí eile

Ní mór don ghníomhaireacht dlúthnaisc a bheith aici:

le rialtais na dtíortha AE agus le grúpaí sochaí sibhialta, amhail Ardán na gCeart Bunúsach;

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 23 Feabhra 2007 ar aghaidh.

CÚLRA

Cuireadh an ghníomhaireacht ar bun in ionad an chomhlachta roimhe sin - an Lárionad Eorpach um Fhaireachán ar an gCiníochas agus ar an tSeineafóibe, agus tá sí freagrach as a chuid oibre anois.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 168/2007

23.2.2007

-

IO L 53, 22.2.2007, lgh. 1-14

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh Uimh. 252/2013/AE ón gComhairle an 11 Márta 2013 lena mbunaítear Creat Ilbhliantúil don tréimhse 2013-2017 le haghaidh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (IO L 79, 21.3.2013, lgh. 1-3).

Nuashonraithe 30.07.2015