Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle an 15 Feabhra 2007 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

ACHOIMRE

Cuireann an Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha cúnamh maidir le cearta bunúsacha ar fáil d’institiúidí agus do rialtais an Aontais Eorpaigh (AE) agus dlí AE á chur i bhfeidhm acu.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Faoin rialachán seo, cruthaítear comhlacht tiomnaithe um chearta bunúsacha ar leibhéal AE - an Ghníomhaireacht - agus leagtar amach príomhthascanna, príomhchuspóirí, feidhmiú agus rialachas inmheánach an chomhlachta sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhínítear gníomhaíochtaí na gníomhaireachta mar seo a leanas sa rialachán:

Ní phléann an ghníomhaireacht le gearáin aonair áfach.

Pleananna gníomhaíochta 5 bliana

Tá gníomhaíochtaí na ngníomhaireachta bunaithe ar Chreat Ilbhliantúil, arna ghlacadh ag Comhairle AE, creat ina shonraítear na ceisteanna sainiúla a n-oibreofar orthu ar feadh tréimhse 5 bliana an chreata, i gcomhréir le tosaíochtaí foriomlána AE.

Ní mór déileáil le “ ciníochas, seineafóibe agus aon éadulaingt atá bainteach leo” agus le ceisteanna eile chomh maith.

Comhar le comhlachtaí eile

Ní mór don ghníomhaireacht dlúthnaisc a bheith aici:

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 23 Feabhra 2007 ar aghaidh.

CÚLRA

Cuireadh an ghníomhaireacht ar bun in ionad an chomhlachta roimhe sin - an Lárionad Eorpach um Fhaireachán ar an gCiníochas agus ar an tSeineafóibe, agus tá sí freagrach as a chuid oibre anois.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 168/2007

23.2.2007

-

IO L 53, 22.2.2007, lgh. 1-14

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh Uimh. 252/2013/AE ón gComhairle an 11 Márta 2013 lena mbunaítear Creat Ilbhliantúil don tréimhse 2013-2017 le haghaidh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (IO L 79, 21.3.2013, lgh. 1-3).

Nuashonraithe 30.07.2015