Cód maidir le Víosaí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód an Aontais Eorpaigh maidir le Víosaí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Nósanna imeachta agus coinníollacha chun víosaí a eisiúint

Is í an tír AE arb í an t-aon cheann scríbe nó príomhcheann scríbe na cuairte atá freagrach as an iarratas ar víosa a scrúdú. Mura féidir an príomhcheann scríbe a chinneadh, is í tír na céadiontrála isteach i Limistéar Schengena bheidh freagrach as.

Iarratais

Féadfaidh víosa aonfhoirmeach (bailí do limistéar iomlán Schengen) a bheith le haghaidh víosaí il-iontrála a bhfuil bailíocht uasta 5 bliana leo.

Féadfar víosa a bhfuil bailíocht chríochach teoranta leis (teoranta do thíortha áirithe AE) a eisiúint go heisceachtúil i gcásanna, i gcás nach gcomhlíonann an t-iarratasóir na coinníollacha iontrála go léir, ar fhorais dhaonnúla, ar chúiseanna leasa náisiúnta nó mar gheall ar oibleagáidí idirnáisiúnta chomh maith le cásanna ina gcuireann tíortha Schengen eile a dtéitear i gcomhairle leo i gcoinne víosa a eisiúint.

Inghlacthacht

Tar éis a fhíorú cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an t–iarratas inghlactha (i.e. curtha isteach de réir na rialacha), ní mór don údarás inniúil:

Mura bhfuil an t–iarratas inghlactha, ní mór don údarás:

Víosa idirthurais aerfoirt

Víosaí il–iontrála

Féadfar víosaí il–iontrála lena bhfuil bailíocht fhada a eisiúint le haghaidh 1, 2 iontráil nó níos mó. Leagtar amach sa Chód maidir le Víosaí rialacha i ndáil le víosaí il–iontrála a eisiúint a bhfuil bailíocht níos faide leo de réir a chéile:

Ní chuirtear víosaí idirthurais aerfoirt agus víosaí atá teoranta do thíortha áirithe san áireamh agus cinntí á ndéanamh maidir le víosaí il–iontrála a eisiúint lena bhfuil bailíocht fhada.

Víosaí arna n–eisiúint ag na teorainneacha seachtracha

Go heisceachtúil, féadfar iarratas ar víosa a chur isteach le haghaidh fanacht uasta 15 lá, nó chun an t–am a theastaíonn chun idirthuras a chlúdach, ag teorainn sheachtrach thír chinn scríbe Schengen.

Cinntí maidir le hiarratais ar víosaí

Comhar maidir le hathligean isteach

Leasuithe agus aisghairmeacha

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 5 Aibreán 2010.

CÚLRA

Féach chomh maith:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail ar Víosaí (Cód Víosa) (IO L 243, 15.9.2009, lgh. 1-58)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 a chorprú sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Chóras Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 1-13)

Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 14-55)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (IO L 303, 28.11.2018, lgh. 39-58)

Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, Rialachán (AE) Uimh. 515/2014, Rialachán (AE) 2016/399, Rialachán (AE) 2016/1624 agus Rialachán (AE) 2017/2226 (IO L 236, 19.9.2018, lgh. 1-71)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n–aisghairtear an Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994 (IO L 311, 17.11.2016, lgh. 13-19)

Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 a bhaineann le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) (IO L 77, 23.3.2016, lgh. 1-52)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Ballstáit (Rialachán VIS) (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 60-81)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid (CFS II) (IO L 381, 28.12.2006, lgh. 4-23)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 02.07.2020