Gníomhaireacht AE i ndáil le comhar i bhforfheidhmiú an dlí — Europol

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle lena mbunaítear an Oifig Eorpach Póilíní (Europol)

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Bunaítear leis Europol mar an ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) atá freagrach as comhar i bhforfheidhmiú an dlí idir tíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Póilíní (Europol) (IO L 121, 15.5.2009, lgh. 37-66)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus a ghabhann ionad Chinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB agus lena n-aisghairtear na Cinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lgh. 53-114)

Nuashonraithe 14.11.2016