An Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn

Bunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn chun comhar idir na Ballstáit sa réimse seo a neartú agus chun cuidiú leo géarchéimeanna a shárú.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn.

ACHOIMRE

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO), a bunaíodh sa bhliain 2011. Is iad seo a leanas feidhmeanna na hoifige:

Beidh an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis rannpháirteach san EASO gan mhoill, mar thíortha comhlachaithe, a luaithe is a dhaingnítear comhaontuithe na tíortha sin arna bplé leis an AE.

Comhar idir na Ballstáit, maidir le cúrsaí tearmainn, a thacú

Is é ról an EASO sa réimse seo ná:

Tacaíocht do Bhallstáit a gcuirtear brú faoi leith orthu

Comhordaíonn an EASO cabhair éigeandála do na Ballstáit a chuirtear an-bhrúnna faoi leith ar a n-áiseanna fáiltithe agus ar a gcórais tearmainn, trí bhíthin tacaíochta agus cúnaimh a chur ar fáil dóibh go sealadach.

Go háirithe, imlonnaítear foirne tacaíochtatearmainn sna Ballstáit a iarrann a leithéid de chabhair. Soláthraíonn na foirne seo saineolas maidir le seirbhísí ateangaireachta, eolas faoi thíortha tionscnaimh agus eolas faoi láimhseáil agus faoi bhainistiú chásanna tearmainn.

Nuair a chinneann an EASO foireann tacaíochta tearmainn amháin nó níos mó a imlonnú, dréachtaíonn sé plean oibriúcháin in éineacht leis an Bhallstát iarrthach, chun na nithe seo a leanas a shainiú:

Na Ballstáit a sholáthraíonn na saineolaithe don fhoireann tacaíochta, saineolaithe ar cuid de Ghrúpa Idirghabhála Tearmainn an EASO iad.

An Comhchóras Eorpach Tearmainn (CEAS) a chur i bhfeidhm

Cuireann an EASO le cur i bhfeidhm an CEAS laistigh den Aontas Eorpach agus lasmuigh de chomh maith.

I dtéarmaí dhiminsean inmheánach an CEAS, cuireann an EASO go príomha le:

I dtéarmaí dhiminsean seachtrach an CEAS, tá an EASO freagrach go háirithe as:

Struchtúr agus rialachas an EASO

Tá an Bord Bainistíochta freagrach as beartú agus as faireachán a dhéanamh ar son an EASO. Ar an bhord tá ionadaithe ó Bhallstáit an AE agus ó thíortha comhlachaithe, agus ón Choimisiún Eorpach. Tá ionadaí ann chomh maith ó Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe (UNHCR).

Ceaptar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ag an Bhord Bainistíochta agus bíonn an duine sin freagrach as an ghníomhaireacht a bhainistiú go laethúil. Ionadaí dlíthiúil an bhoird is ea an stiúrthóir.

San Fhóram Comhairleach téitear i mbun díospóireachta déthaobhaí ar bhonn leanúnach agus malartaítear agus comhthiomsaítear eolas idir an EASO agus an tsochaí shibhialta. Tagann saineolaithe maidir le gnéithe éagsúla an tearmainn le chéile ann chomh maith.

Maoinítear an oifig go príomha trí bhíthin ranníocaíochta atá cláraithe i mbuiséad iomlán an AE agus ranníocaíochtaí ó thíortha comhlachaithe.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 439/2010

18.6.2010

-

IO L 132, 29.5.2010, lch. 11

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh 2010/762/AE ó ionadaithe rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, an 25 Feabhra 2010 lena socraítear suíochán na hOifige Eorpaí Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn [Iris Oifigiúil L 324, 9.12.2010, lch. 47].

Bunaítear leis an chinneadh seo suíochán na hOifige Eorpaí Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn i Valetta, Málta.

Cinneadh 2014/185/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, ar son an Aontais, i ndáil leis na modheolaíochtaí a bhaineann lena rannpháirteachas san Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn [Iris Oifigiúil L 102, 5.4.2014, lch. 1].

Cinneadh 2014/186/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Prionsacht Lichtinstéin, ar son an Aontais, i ndáil leis na modheolaíochtaí a bhaineann lena rannpháirteachas san Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn [Iris Oifigiúil L 102, 5.4.2014, lch. 3].

Cinneadh 2014/194/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne, ar son an Aontais, i ndáil leis na modheolaíochtaí a bhaineann lena rannpháirteachas san Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn [Iris Oifigiúil L 106, 9.4.2014, lch. 2].

Cinneadh 2014/204/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua, ar son an Aontais, i ndáil leis na modheolaíochtaí a bhaineann lena rannpháirteachas san Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn [Iris Oifigiúil L 109, 12.4.2014, lch. 1].

Nuashonrú is déanaí: 22.07.2014