Comhar AE i gcúrsaí coiriúla — cosaint sonraí pearsanta (go dtí 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Réime 2008/977/CGB — maidir le cosaint sonraí pearsanta arna bpróiseáil faoi chuimsiú an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH RÉIME?

Is é is aidhm leis cearta agus saoirsí bunúsacha daoine a chosaint nuair a dhéantar a sonraí pearsanta a phróiseáil chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionós coiriúil a fhorghníomhú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Próiseáil sonraí

Tarchur sonraí

Cearta ábhair na sonraí

Próiseáil sonraí a chosaint

Aisghairm

Déantar Cinneadh Réime 2008/977/CGB a aisghairm le Treoir (AE) 2016/680 le héifeacht ón 6 Bealtaine 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH RÉIME?

Tá sé i bhfeidhm ón 19 Eanáir 2009.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle an 27 Samhain 2008 maidir le cosaint sonraí pearsanta arna bpróiseáil faoi chuimsiú an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla (IO L 350, 30.12.2008, lgh. 60-71)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

Nuashonraithe 26.10.2016