Sláinteachas a chinntiú i ndáil le bia de bhunadh ainmhíoch

I Rialachán 853/2004 ón Aontas Eorpach (AE), leagtar síos rialacha sonracha sláinteachais maidir le bia de bhunadh ainmhíoch le haghaidh oibritheoirí gnó bia. Is cuid lárnach í de phacáiste sláinteachais 2004 an AE maidir le reachtaíocht shláinteachas bia.

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 29 Aibreán 2004, ag leagan síos rialacha sonracha sláinteachais do bhia de bhunadh ainmhíoch.

ACHOIMRE

Tá sí ina aidhm leis an Rialachán seo ardleibhéal sábháilteachta bia agus sláinte phoiblí a chinntiú. Comhlánaítear leis Rialachán 852/2004 ón Aontas Eorpach maidir le sláinteachas earraí bia, a chlúdaítear formheas oibritheoirí san earnáil den chuid is mó ina chuid rialacha.

Tá feidhm ag rialacha an Rialacháin maidir le táirgí neamhphróiseáilte agus próiseáilte de bhunadh ainmhíoch. Ní feidhm acu go ginearálta maidir le bia ina bhfuil idir tháirgí de bhunadh plandaí agus tháirgí próiseáilte de bhunadh ainmhíoch.

Ní mór do Bhallstáit an AE clárú a dhéanamh ar bhunaíochtaí ina ndéantar táirgí de bhunadh ainmhíoch a láimhseáil, agus iad a fhormheas nuair is gá.

Cur chuige earnála

I rialacha an Rialacháin maidir le bia de bhunadh ainmhíoch, clúdaítear na príomhearnálacha seo: feoil, sliogiasc, iasc, agus bainne. I gcomhréir le modhanna traidisiúnta táirgthe, cuireann an Rialachán ar chumas údaráis náisiúnta bia coinníollacha speisialta a dheonú maidir le rialacha sláinteachais i ngach earnáil.

San earnáil feola, clúdaíonn na rialacha sin, mar shampla, seamlais, gearradh agus cnámhú, marcáil shláinte, mar aon le stóráil, iompar agus aibiú. I gcás géimfheoil fhiáin, ní mór go mbeadh oiliúint ar shealgairí sa tsláinte agus sa sláinteachas.

Clúdaíonn na rialacha maidir le sliogiasc agus táirgí iascaigh gach rud idir tháirgeadh agus bhaint go dtí trealamh, saoráidí, próiseáil agus iompar.

Feoil

Áirítear leis an earnáil seo crúbacha clóis (speicis bhuaibheacha, mhucúla, de chineál caorach agus de chineál gabhair); éanlaith chlóis agus giorraigh (éin a ndéantar feirmeoireacht orthu/coiníní, giorriacha agus creimirí); géim feirme; géim fhiáin; feoil mhionaithe, ullmhóidí feola agus feoil inneall-scartha/aisghafa (MSM); agus táirgí feola.

Is iad seo a leanas na hearnálacha eile:

I mí na Bealtaine 2013, ghlac an Coimisiún Eorpach tograí le haghaidh pacáiste beart chun tuilleadh feabhais a chur ar shláinte agus ar shábháilteacht sa slabhra agraibhia.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 853/2004

20.5.2004

-

IO L 139 den 30.4.2004

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 219/2009

20.4.2009

-

IO L 87 den 31.3.2009

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha agus ceartúcháin ar Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 a chorprú sa bhuntéacs. Baintear feidhm as an leagan comhdhlúite seo le haghaidh tagartha amháin.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2074/2005 ón gCoimisiún lena leagtar síos bearta cur chun feidhme i gcomhair táirgí áirithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus maidir le rialuithe oifigiúla a eagrú faoi Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, de mhaolú ar Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 [Iris Oifigiúil L 338, 22.12.2005].

Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 maidir le sláinteachas earraí bia [Iris Oifigiúil L 139 den 30.4.2004].

Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le heagrú rialuithe oifigiúla ar tháirgí de bhunadh ainmhíoch atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine (IO L 139, 30.04.2004).

Treoir 2004/41/CE lena n-aisghairtear Treoracha áirithe a bhaineann le sláinteachas bia agus coinníollacha sláinte maidir le táirgeadh agus cur ar an margadh táirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine agus lena leasaítear Treoir 89/662/CEE agus Treoir 92/118/CEE ón gComhairle agus Cinneadh 95/408/CE ón gComhairle. [Iris Oifigiúil L 157 den 30.4.2004].

Nuashonrú is déanaí: 18.05.2014