Éin fhiáine a chaomhnú

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/147/CE maidir le héin fhiáine a chaomhnú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Bearta maidir le speicis atá i mbaol

Ní mór do thíortha an Aontais beart a dhéanamh chun daonraí na speiceas éan a chothabháil nó a athshlánú go leibhéal atá ar aon dul le riachtanais éiceolaíochta, eolaíochta agus cultúrtha, agus riachtanais eacnamaíocha agus áineasa á gcur san áireamh.

Bearta do gach speiceas éan

Ní mór bearta a chur i bhfeidhm chun éagsúlacht agus réimse leordhóthanach gnáthóg* a chaomhnú, a chothabháil nó a athbhunú le haghaidh gach speiceas éan.

Baineann na bearta sin go príomha le:

Bearta speisialta

Bearta cosanta ginearálta

Fiach éan

Taighde

Ní mór do thíortha an Aontais taighde a chur chun cinn chun críocha bainistíochta, cosanta agus saothrú ciallmhar (e.g., chun liostaí náisiúnta de speicis atá i mbaol a ndíothaithe a bhunú) d’éin fhiáine san Eoraip

Tuairisciú

CATHAIN A BHEIDH TEACHT I BHFEIDHM NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 15 Feabhra 2010. Rinne Treoir 2009/147/CE códú ar Threoir 79/409/CEE agus tagann sí ina hionad agus a leasuithe ina dhiaidh sin.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Gnáthóg: limistéar nádúrtha nó cineál timpeallachta ina gcónaíonn cineál áirithe ainmhí nó planda de ghnáth.
Biotóp: limistéar de dhálaí comhshaoil aonfhoirmeacha a sholáthraíonn spás maireachtála do mheascán sonrach ainmhithe agus plandaí.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le caomhnú éan fiáin (leagan códaithe) (IO L 20, 26.1.2010, lgh. 7-25)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2009/147/CE a chorprú sa bhunthéacs. Níl sa leagan comhdhlúite ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hailíniú oibleagáidí tuairiscithe i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 agus Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (IO L 170, 25.6.2019, lgh. 115-127)

Nuashonraithe 28.05.2020