Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR

PRÍOMHPHOINTÍ

Leasúcháin ar an treoir bhunaidh

CÉN UAIR A BHFUIL FEIDHM AG AN TREOIR?

Tá feidhm ag Treoir 2010/31/AE ón 8 Iúil 2010 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 9 Iúil 2012.

Tá feidhm ag Treoir (AE) 2018/844 ón 9 Iúil 2018 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 10 Márta 2020.

CÚLRA

Is í earnáil na bhfoirgneamh san AE an tomhaltóir fuinnimh aonair is mó san Eoraip, agus 40 % den fhuinneamh á ídiú aici, agus tá timpeall ar 75 % de na foirgnimh neamhéifeachtúil ó thaobh fuinnimh de. Mar gheall ar na leibhéil éifeachtúlachta fuinnimh ísle sin, is ceann de chuspóirí fadtéarma den AE an stoc foirgneamh a dhícharbónú. Is gné thábhachtach an treoir seo d’fhoirgnimh a dhéanamh níos éifeachtúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Córas foirgneamh teicniúil: trealamh teicniúil maidir le téamh spáis, fuarú spáis, aerú, uisce te baile, soilsiú ionsuite, uathoibriú agus rialú foirgnimh, giniúint leictreachais ar an láithreán, nó comhcheangal díobh sin, lena n–áirítear na córais sin a úsáideann fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite, de chuid foirgnimh nó aonad foirgnimh.
Foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh: foirgneamh ina bhfuil feidhmíocht fuinnimh an-ard aige. Ba cheart an méid an-íseal fuinnimh a theastaíonn a chumhdach go méid an-mhór ó fhoinsí in-athnuaite, lena n–áirítear fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a dhéantar a tháirgeadh ar an láithreán nó gar don láithreán.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (athmhúnlú) (IO L 153, 18.6.2010, lgh. 13–35)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2010/31/AE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Moladh (AE) 2016/1318 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2016 maidir le treoirlínte le haghaidh foirgnimh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh agus dea-chleachtais a chur chun cinn chun a áirithiú, faoi 2020, go mbeidh gach foirgneamh nua ina fhoirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de (IO L 208, 2.8.2016, lgh 46-57)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Dul chun cinn na mBallstát i dtreo foirgnimh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de (COM(2013) 483 críochnaitheach/2, 28.6.2013)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tacaíocht airgeadais le haghaidh éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh (COM(2013) 225 críochnaitheach, 18.4.2013)

Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena n–aisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315, 14.11.2012, lgh. 1–56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 244/2012 ón gCoimisiún an 16 Eanáir 2012 lena bhforlíontar Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh trí chreat modheolaíochta comparáidí a bhunú chun leibhéil costas optamach um íosriachtanais feidhmíochta fuinnimh d’fhoirgnimh agus do ghnéithe foirgneamh a ríomh (IO L 81 an 21.3.2012, lgh. 18-36)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 08.08.2018