Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leasúcháin ar an treoir bhunaidh

Comhscéim roghnach AE chun ullmhacht chliste foirgneamh a rátáil

In 2020, ghlac an Coimisiún gníomh tarmligthe agus gníomh cur chun feidhme:

Tá feidhm ag Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2155 agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2156 ón 10 Eanáir 2021.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA DTREORACHA?

CÚLRA

Is í earnáil na bhfoirgneamh san AE an tomhaltóir fuinnimh aonair is mó san Eoraip, agus 40% den fhuinneamh á ídiú aici, agus tá timpeall ar 75% de na foirgnimh neamhéifeachtúil ó thaobh fuinnimh de. Mar gheall ar na leibhéil éifeachtúlachta fuinnimh ísle sin, is ceann de chuspóirí fadtéarma den AE an stoc foirgneamh a dhícharbónú. Is gné thábhachtach an treoir seo d’fhoirgnimh a dhéanamh níos éifeachtúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Córas foirgneamh teicniúil: trealamh teicniúil maidir le téamh spáis, fuarú spáis, aerú, uisce te baile, soilsiú ionsuite, uathoibriú agus rialú foirgnimh, giniúint leictreachais ar an láithreán, nó comhcheangal díobh sin, lena n-áirítear na córais sin a úsáideann fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite, de chuid foirgnimh nó aonad foirgnimh.
Foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh: foirgneamh ina bhfuil feidhmíocht fuinnimh an-ard aige. Ba cheart an méid an-íseal fuinnimh a theastaíonn a chumhdach go méid an-mhór ó fhoinsí in-athnuaite, lena n-áirítear fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a dhéantar a tháirgeadh ar an láithreán nó gar don láithreán.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (athmhúnlú) (IO L 153, 18.6.2010, lgh. 13-35)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 2010/31/AE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2155 ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí chomhscéim roghnach an Aontais Eorpaigh a bhunú chun ullmhacht chliste foirgneamh a rátáil (IO L 431, 21.12.2020, lgh. 9-24)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2156 ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 ina mionsonraítear na modúlachtaí teicniúla le haghaidh chur chun feidhme éifeachtach chomhscéim roghnach an Aontais chun ullmhacht chliste foirgneamh a rátáil (IO L 431, 21.12.2020, lgh. 25-29)

Moladh (AE) 2016/1318 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2016 maidir le treoirlínte chun foirgnimh ar ráta úsáide fuinnimh a bheadh gar do nialas agus chun dea–chleachtais a chur chun cinn d’fhonn a áirithiú, faoi 2020, go mbeidh gach foirgneamh nua ina bhfoirgnimh ar ráta úsáide fuinnimh a bheidh gar do nialas (IO L 208, 2.8.2016, lgh. 46-57)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Dul chun cinn na mBallstát i dtreo foirgnimh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de (COM(2013) 483 deireanach/2, 7.10.2013)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tacaíocht airgeadais le haghaidh éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh (COM(2013) 225 deireanach, 18.4.2013)

Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena n–aisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315, 14.11.2012, lgh. 1-56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 244/2012 ón gCoimisiún an 16 Eanáir 2012 lena bhforlíontar Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh trí chreat modheolaíochta comparáidí a bhunú chun na leibhéil is fearr ó thaobh costais de maidir le híoscheanglais feidhmíochta fuinnimh d’fhoirgnimh agus d’eilimintí foirgníochta a ríomh (IO L 81 an 21.3.2012, lgh. 18-36)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 26.02.2021