Plean SET maidir le teicneolaíochtaí ísealcharbóin a fhorbairt

Mar chuid dá straitéis chun geilleagar ísealcharbóin a fhorbairt, leag an tAontas Eorpach (AE) spriocanna aeráide agus fuinnimh amach dó féin le haghaidh 2020. Is féidir leis an teicneolaíocht ról tábhachtach a imirt chun na cuspóirí sin a bhaint amach. Colún teicneolaíochta de bheartas aeráide agus fuinnimh AE is ea an Plean SET.

GNÍOMH

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt teicneolaíochtaí ísealcharbóin (Plean SET) (COM(2009) 519 final an 7 Deireadh Fómhair 2009).

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA PHLEAN?

Tá sé d’aidhm leis an bplean straitéiseach Eorpach um theicneolaíocht Fuinnimh (Plean SET) borradh a chur faoi fhorbairt agus úsáid teicneolaíochtaí ísealcharbóin faoi 2020. Cuireann sé comhar chun cinn idir tíortha, cuideachtaí agus institiúidí taighde AE atá ábalta costais a laghdú trí scileanna agus saoráidí a chomhthiomsú. Cuidíonn sé leis na tionscadail a mhaoiniú chomh maith.

PRÍOMHPHOINTÍ

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin an Phlean Straitéisigh Eorpaigh um Theicneolaíocht Fuinnimh.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Teicneolaíochtaí agus Nuálaíocht Fuinnimh (COM(2013) 253 final an 2.5.2013).

Nuashonraithe 05.08.2015