Gréasáin tarchurtha gáis nádúrtha

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin tarchurtha gáis nádúrtha

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar síos ann na rialacha maidir le rochtain ar:

Tá sé mar aidhm leis na rialacha sin bacainní ar iomaíocht i margadh AE le haghaidh gás nádúrtha a chomhrac agus a fheidhmiú cuí a áirithiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cinntear an méid seo a leanas leis an rialachán:

Deimhniú na n-oibreoirí córais tarchurtha

Ní mór do na húdaráis náisiúnta rialála (NRAnna) an Coimisiún Eorpach a chur ar an eolas maidir le OCT a dheimhniú. Tá 2 mhí ag an gCoimisiún chun a thuairim a thabhairt d’údarás rialála náisiúnta. Glacann an t-údarás ansin an cinneadh deiridh maidir le deimhniú an OCT. Foilsítear an cinneadh sin agus tuairim an Choimisiúin.

Cruthú Ghréasán Eorpach Oibreoirí na gCóras Tarchurtha don Ghás (ENTSOG)

B’éigean do na OCTanna gáis na dréachtreachtanna do ENTSOG, liosta de bhaill agus dréachtrialacha nós imeachta a chur isteach chuig an gCoimisiún agus chuig an nGníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) faoin 3 Márta 2011.

Sainchúraimí ENTSOG maidir le cóid ghréasáin

Ní mór don Choimisiún dul i gcomhairle le ACER agus le ENTSOG chun liosta bliantúil a bhunú de na tosaíochtaí chun sraitheanna rialacha a fhorbairt (ar a dtugtar cóid ghréasáin). Forbraítear na cóid sin ag baint úsáid as treoirlíne neamhcheangailteach a chuireann ACER isteach chuig an gCoimisiún. Baineann na cóid go sonrach leis an méid seo a leanas:

Sanchúraimí ENTSOG

Tá ENTSOG freagrach as an méid seo a leanas a ghlacadh:

Costais agus taraifí

Cinneann na húdaráis rialála taraifí nó modheolaíochtaí lena ríomh. Féadfaidh tíortha AE cinntí a dhéanamh a bhaineann le taraifí amhail socruithe ceant a shocrú.

Seirbhísí rochtana tríú páirtí

Bainistiú ar phlódú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 3 Márta 2011. Aisghaireadh leis Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005 ón 3 Márta 2011.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Tarchur: iompar gáis ó limistéir tháirgeachta go dtí tomhaltóirí deiridh trí phíblínte faoi thalamh.
Oibreoir córais tarchurtha (OCT): comhlacht a tharchuireann fuinneamh, amhail gás nádúrtha, go náisiúnta nó go réigiúnach, ag baint úsáid as bonneagar seasta.
Cothromú: fáltais agus seachadtaí gáis isteach i gcuideachta nó aistarraingtí gáis ó chuideachta a dhéanamh cothrom. Féadfar cothromú a bhaint amach ar bhonn laethúil, míosúil nó séasúrach, agus déantar measúnú go ginearálta ar phionóis le haghaidh míchothromaíocht iomarcach.
Bainistiú ar phlódú: tarlaíonn plódú nuair nach leor an córas tarchurtha chun an chumhacht a aistriú de réir mhianta an mhargaidh. Le bainistiú ar phlódú áirithítear go mbaintear úsáid as an gcumhacht atá ar fáil gan srianta an chórais a shárú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin tarchurtha gáis nádúrtha agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005 (IO L 211, 14.8.2009, lgh. 36-54)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán Cur chun Feidhme (CE) Uimh. 715/2009) a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite sin ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/459 ón gCoimisiún an 16 Márta 2017 lena mbunaítear cód gréasáin maidir le sásraí um leithdháileadh acmhainne i gcórais tarchurtha gáis agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 984/2013 (IO L 72, 17.3.2017, lgh. 1-28)

Rialachán (AE) 2017/460 ón gCoimisiún an 16 Márta 2017 lena mbunaítear cód gréasáin maidir le struchtúir chomhchuibhithe le haghaidh taraifí tarchurtha gáis (IO L 72, 17.3.2017, lgh. 29-56)

Rialachán (AE) 2015/703 ón gCoimisiún an 30 Aibreán 2015 lena mbunaítear cód gréasáin ar rialacha maidir le hidir-inoibritheacht agus malartú sonraí (IO L 113, 1.5.2015, lgh. 13-26)

Rialachán (AE) 312/2014 ón gCoimisiún an 26 Márta 2014 lena mbunaítear Cód Gréasáin maidir le Cothromú Gáis idir Gréasáin Tarchurtha (IO L 91, 27.3.2014, lgh. 15-35)

Nuashonraithe 05.07.2018