Gníomhaireacht um chomhar idir rialálaithe fuinnimh an Aontais Eorpaigh

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 713/2009 — lena mbunaítear an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Maidir leis an ngníomhaireacht:

Sa bhliain 2011, tugadh tascanna breise don ghníomhaireacht faoi Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 (ar a dtugtar REMIT — Regulation on Energy Market Integrity and Transparency nó Rialachán maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Fuinnimh). Féachtar leis seo le trédhearcacht agus sláine na margaí mórdhíola fuinnimh AE a mhéadú agus le dul i ngleic le trádáil chos istigh agus le cúbláil mhargaidh.

Sa bhliain 2013, le Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh, tugadh ról breise don ghníomhaireacht i dtaca le tionscadail leasa choitinn a ainmniú agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Féadfaidh an ghníomhaireacht sainghrúpaí a bhunú ar bhonn ad hoc chun tacaíocht um fhorbairt beartais a thabhairt di. Faoi láthair tá trí shainghrúpa ann a dhíríonn ar:

CÚLRA

Cruthaíodh an ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER), gníomhaireacht AE, leis an tríú pacáiste fuinnimh chun dul chun cinn níos mó a dhéanamh i gcur chun críche an mhargaidh fuinnimh inmheánaigh do leictreachas agus do ghás nádúrtha.

Seoladh an ghníomhaireacht go hoifigiúil i Márta 2011, agus tá sí suite i Ljubljana na Slóivéine.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Rialálaithe Fuinnimh: comhlachtaí a cheapann tíortha AE chun oibríocht cheart a margaí fuinnimh a áirithiú, i.e. go sásaíonn soláthraithe fuinnimh a gceanglais agus go gcuirtear seirbhís iontaofa ar fáil do thomhaltóirí ar phraghas cóir.

* Oibreoir córais tarchurtha (TSO): eintiteas a tharchuireann fuinneamh, amhail gás nádúrtha nó leictreachas, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta ag baint úsáid as infreastruchtúr seasta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 713/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (IO L 211, 14.8.2009, lgh. 1-14)

Rinneadh na leasuithe leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 713/2009 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (IO L 326, 8.12.2011, lgh. 1–16)

Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 (IO L 115, 25.4.2013, lgh. 39-75). Féach leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 28.10.2015