Úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn

 

ACHOIMHRE AR:

Treoir 2009/28/CE — úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Le Treoir (AE) 2015/1513 leasaítear Treoir 2009/28/CE agus Treoir 98/70/CE, dlí AE maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail. I measc nithe eile, tá sé mar aidhm léi tús a chur leis an aistriú ó bhithbhreoslaí traidisiúnta* (den chéad ghlúin) go hard-bhithbhreoslaí* (den dara glúin) lena seachadtar coigiltis shuntasacha GCT. Tugtar isteach léi uasteorainn 7 % ar bhithbhreoslaí traidisiúnta le cur san áireamh i spriocanna na treorach maidir le fuinnimh inathnuaite i gcomhair ídiú deiridh fuinnimh san iompar faoi 2020.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 25 Meitheamh 2009. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 5 Nollaig 2010.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite: fuinneamh ó fhoinsí neamh-iontaise, amhail gaoth, grian, geoiteirmeach, hidreachumhacht, bithmhais agus gás ionaid chóireála camrais (e.g. meatán).

Bithbhreoslaí traidisiúnta: déanta as barra bia, amhail siúcra, stáirse agus plandolaí. Tá siad táirgthe ón talún ag baint úsáid as bunábhar, is féidir a úsáid chomh maith do bhia agus do bheathú.

Ard-bhithbhreoslaí: déanta as foinsí nach gcuirtear san iomaíocht go díreach le barra bia agus beathaithe, amhail dramhaíl agus fuíll talmhaíochta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoracha 2001/77/CE agus 2003/30/CE (IO L 140, 5.6.2009, lgh. 16-62)

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin comhleanúnacha ar Threoir 2009/28/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 1998 maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail agus lena leasaítear Treoir 93/12/CEE ón gComhairle (IO L 350, 28.12.1998, lgh. 58-68)

Féach an leagan comhdhlúite

Nuashonraithe 21.02.2017