Cláir chun forbairt mhicreamhaoinithe a spreagadh in AE

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoinithe don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta

Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 maidir le Clár AE um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (“EaSI”) agus lena leasaítear Cinneadh 283/2010/AE

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH AGUS LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Faoin gcinneadh, dearadh an tsaoráid seo, a raibh buiséad €100 milliún leis thar thréimhse 4 bliana (2010-2013), chun go mbeadh sé níos éasca do na spriocghrúpaí seo a leanas micreamhaoiniú a rochtain:

Don tréimhse 2014-2020, faoi Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013, cuimsíodh an tionscnamh seo i sraith mhicreamhaoinithe agus fiontraíochta sóisialta chlár EaSI AE agus tháinig sé in ionad na hionstraime um Micreamhaoiniú don Dul chun Cinn. Le Rialachán (AE, EURATOM) 2018/1046 maidir le rialacha airgeadais lena rialaítear buiséad an Aontais Eorpaigh nuashonraíodh an céatadán táscach is infheidhme ar an meán thar thréimhse iomlán an chlár go dtí na 3 ais*. Mar thoradh air sin, ba cheart 18% ar a laghad den bhuiséad a úsáid le haghaidh micreamhaoinithe agus fiontraíocht shóisialta.

Ní hamháin go gcuidíonn EaSI le spriocphobail agus le fiontair micreamhaoiniú a rochtain, ach féachtar leis chomh maith:

Ar an gcoinníoll go ndeonaíonn siad micreamhaoiniú do dhaoine agus do mhicrifhiontair nó maoiniú d’fhiontair shóisialta, féadfaidh comhlachtaí poiblí agus príobháideacha atá bunaithe i dtíortha AE, san Íoslainn, san Albáin, i Montainéagró, sa Mhacadóin Thuaidh, sa tSeirbia agus sa Tuirc an tsraith mhicreamhaoinithe agus fiontraíochta sóisialta a rochtain. Faightear tacaíochta AE go príomha trí na hionstraimí airgeadais arna soláthar i rialachán airgeadais AE (Rialachán (AE) 2018/1046) lena ndéantar, i measc nithe eile, leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 agus lena nuashonraítear agus lena simplítear na rialacha is infheidhme maidir le buiséad ginearálta AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH AGUS AN RIALACHÁIN?

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Micreamhaoiniú: iasachtaí dar luach níos lú ná €25,000 a eisítear go príomha chuig gnólachtaí beaga agus fiontraithe sóisialta.
Fiontar sóisialta: oibreoir sa gheilleagar sóisialta arb é a bpríomhchuspóir nó a príomhchuspóir tionchar sóisialta a bheith aige nó aici seachas brabús a dhéanamh dá n-úinéirí nó a ngeallsealbhóirí.
Micrifhiontar: gnólacht ina bhfuil níos lú ná 10 fostaithe agus a bhfuil a láimhdeachas bliantúil (an méid airgid a ghlactar i dtréimhse faoi leith) nó a chlár comhardaithe (ráiteas maidir le sócmhainní agus dliteanais cuideachta) faoi bhun €2 mhilliún.
Aiseanna: tá 3 ais i gclár EaSI. Tacaíonn siad leis an méid seo a leanas:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh Uimh. 283/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoinithe don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 87, 7.4.2010, lgh. 1-5)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh Uimh. 283/2010/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (“EaSI”) agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoinithe don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 238-252)

Féach an leagan comhdhlúite.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013, Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, Rialachán (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 541/2014/AE agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lgh. 1-222)

Nuashonraithe 21.02.2020