Eoraip 2020: straitéis an Aontais Eorpaigh le haghaidh fáis agus fostaíochta

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COIM(2010) 2020 leagan deireanach) – Eoraip 2020: Straitéis le haghaidh fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach

CAD IS AIDHM LEIS AN STRAITÉIS EORAIP 2020?

Féachtar leis an straitéis Eoraip 2020 lena áirithiú go dtacaítear le hathbheochan eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh (AE) i ndiaidh na géarchéime eacnamaíche agus airgeadais le sraith athchóirithe d’fhonn dlúthbhunús a thógáil le haghaidh fáis agus cruthú fostaíochta faoi 2020. Agus aghaidh á tabhairt ar laigí struchtúracha gheilleagar AE agus ar cheisteanna eacnamaíocha agus sóisialta, cuirtear san áireamh sa straitéis na dúshláin fhadtéarmacha amhail domhandú, brú ar acmhainní agus aosú san áireamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cur chun feidhme na straitéise faoin Seimeastar Eorpach

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún - Eoraip 2020 Straitéis le haghaidh fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach (COM(2010) 2020 leagan deireanach, 3.3.2010)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Machnamh a dhéanamh ar an straitéis Eoraip 2020 le haghaidh fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach (COM(2014) 130 final, 5.3.2014)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an mBanc Ceannais Eorpach, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig Banc Eorpach Infheistíochta: Gníomh le haghaidh fáis, cobhsaíochta agus fostaíochta (COM (2012) 299 leagan deireanach, 30.5.2012)

Conclúidí ó Chomhairle Eorpach na Bruiséile an 25 agus an 26 Márta 2010

Moladh ón gComhairle (AE) 2015/1184 an 14 Iúil 2015 maidir le mór-threoirlínte le haghaidh bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais Eorpaigh (IO L 192 an 18.7.2015, lgh. 27-31)

Moladh ón gComhairle (AE) 2015/1848 an 5 Deireadh Fómhair 2015 maidir le treoirlínte bheartais fostaíochta na mBallstát do 2015 (IO L 268 an 15.10.2015, lgh. 28-32)

Nuashonraithe 07.02.2017