Clár oibre oideachais agus scileanna do dhaoine óga

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2010) 477 final) — An Óige ag Gluaiseacht — cumas daoine óga a spreagadh chun fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a bhaint amach san Aontas Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Féachtar inti le pacáiste cuimsitheach de thionscnaimh bheartais a sheachadadh maidir le hoideachas agus fostaíocht do dhaoine óga san Aontas Eorpach (AE). Tionscnamh um an Óige ag Gluaiseacht a thugtar air agus is cuid é de straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

D’fhonn cuspóir Eoraip 2020 a chomhlíonadh maidir le ráta fostaíochta ginearálta de dhaoine 20-64 bliain d’aois a mhéadú go 75 %, is riachtanach é ardleibhéal dífhostaíochta na hóige a laghdú. In 2014, bhí beagnach 5 mhilliún duine óg (faoi bhun 25 bliain d’aois) dífhostaithe. Is ionann é sin agus ráta dífhostaíochta 21.7 %, níos mó ná dhá oiread an ráta dífhostaíochta d’aosaigh. Anuas air sin, bhí 7.5 % d’Eorpaigh idir 15 agus 24 bliain d’aois ann nach raibh fostaithe nó nach raibh faoi bhun oideachais nó oiliúna.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: An Óige ag Gluaiseacht — Tionscnamh chun cumas daoine óga a spreagadh chun fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a bhaint amach san Aontas Eorpach (COM(2010) 477final, 15.9.2010)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Conclúidí ón gComhairle an 19 Samhain 2010 maidir leis an tionscnamh um “An Óige ag Gluaiseacht” — cur chuige comhtháite mar fhreagairt ar na dúshláin atá le sárú ag daoine óga (IO C 326, 3.12.2010)

Moladh ón gComhairle an 28 Meitheamh 2011 — “An Óige ag Gluaiseacht” — soghluaisteacht foghlama daoine óga a chur chun cinn (IO C 199, 7.7.2011, lgh. 1-5)

Nuashonraithe 20.10.2016