Comhar feabhsaithe AE i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint

 

ACHOIMRE AR:

Dearbhú ó na hAirí Eorpacha i nGairmoideachas agus i nGairmoiliúint, agus an Coimisiún Eorpach maidir le comhar feabhsaithe Eorpach i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint

CAD IS AIDHM LEIS AN DEARBHÚ SEO?

PRÍOMHPHOINTÍ

Is cuid lárnach é próiseas Chóbanhávan den tsraith straitéiseach rialacha ar “Oideachas agus oiliúint” (ET 2020) agus féachtar ann le rannchuidiú le spriocanna straitéis Eoraip 2020 a bhaineann le hoideachas a bhaint amach.

Cuimsítear sa phróiseas:

Tosaíochtaí

Foráiltear leis na tosaíochtaí atá leagtha síos le Dearbhú Chóbanhávan an bunús maidir le comhar deonach i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint. Le sprioc 2010, bhí sé mar aidhm leo:

Mórghníomhartha

De bharr sraith teachtaireachtaí (communiqués) leagadh síos mar a d’éirigh le AE na spriocanna sin a bhaint amach mar aon leis na bearta a glacadh chun comhar i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint a fheabhsú tuilleadh.

Deimhníodh in Maastricht Communiqué 2004 cé chomh maith is a d’éirigh le próiseas Chóbanhávan ó thaobh infheictheacht agus phróifíl an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a ardú ar leibhéal Eorpach. D’fhorbair sé freisin na tosaíochtaí atá leagtha amach le Dearbhú Chóbanhávan agus leagadh amach ann tosaíochtaí sonracha le haghaidh obair ar ghairmoideachas agus ar ghairmoiliúint ar leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear:

Rinneadh measúnú in Helsinki Communiqué 2006 ar phróiseas Chóbanhávan agus rinneadh athbhreithniú ar a thosaíochtaí agus straitéisí. Tugadh roinnt mórghníomhartha faoi deara, lena n-áirítear:

Rinneadh athbhreithniú in Bordeaux Communiqué 2008 ar thosaíochtaí agus ar straitéisí phróiseas Chóbanhávan i bhfianaise clár oideachais agus oiliúna amach anseo tar éis 2010. Fuarthas amach go raibh an próiseas éifeachtach ó thaobh íomhá an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a chur chun cinn agus gur coinníodh éagsúlacht na gcóras náisiúnta gairmoideachais agus gairmoiliúna ag an am céanna. Mar sin féin, iarradh spreagadh nua, go háirithe maidir leo seo a leanas:

Leagadh síos in Bruges Communiqué 2010 cuspóirí straitéiseacha fadtéarmacha le haghaidh comhar Eorpach i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint don tréimhse 2011-2020, mar aon leis an 22 bunsprioc inghnóthaithe gearrthéarmach don tréimhse 2011-2014, ina soláthraítear gníomhaíochtaí tairbhiúla ar an leibhéal náisiúnta chun na cuspóirí sin a bhaint amach. Tarraingíodh na cuspóirí sin, agus iad fós bunaithe ar phrionsabail phróiseas Chóbanhávan, ó mhórghníomhartha roimhe seo ach bhí sé mar aidhm leo freisin freagairt do dhúshláin reatha agus do dhúshláin amach anseo.

Measadh ina chonclúidí gur éirigh le próiseas Chóbanhávan sa mhéid seo a leanas:

Mheas sé ionas go bhfreagródh gairmoideachas agus gairmoiliúint do dhúshláin reatha agus sa todhchaí, nach mór do chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa, i measc rudaí eile:

Leagtar síos i gConclúidí Ríge liosta de bhunspriocanna nua inghnóthaithe don tréimhse 2015-2020 bunaithe ar athbhreithniú ar thorthaí na mbunspriocanna inghnóthaithe don tréimhse 2011-2014.

Fuarthas san athbhreithniú gur chuidigh na bunspriocanna sin le tíortha de chuid an Aontais Eorpaigh agus tíortha is iarrthóirí díriú ar leasú agus é a chur i bhfeidhm. Leagadh síos 5 réimse tosaíochta le haghaidh 2015-2020:

CÚLRA

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Foghlaim ar feadh an tsaoil: tugann sé deis do dhaoine, is cuma cén chéim dá saol ag a bhfuil siad, a bheith páirteach in eispéiris fhoghlama spreagaitheacha

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Dearbhú ó na hAirí Eorpacha i nGairmoideachas agus i nGairmoiliúint, agus an Coimisiún Eorpach, a tionóladh i gCóbanhávan an 29 agus 30 Samhain 2002, maidir le comhar feabhsaithe Eorpach i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint — “Dearbhú Chóbanhávan” (Nár foilsíodh san Iris Oifigiúil)

Nuashonraithe 11.10.2016