An euro a ghlacadh

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 974/98 — maidir leis an euro a thabhairt isteach

Airteagal 140 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN AGUS AIRTEAGAL 140 DE CFAE?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 1 Eanáir 1999.

CÚLRA

In 2019 comóradh fiche bliain ónár tugadh an euro isteach. Ar an 1 Eanáir 1999, shocraigh 11 thír AE a rátaí malairte, ghlac siad le beartas airgeadaíochta aonair, agus seoladh an euro mar airgeadra comhchoiteann ar mhargaí airgeadais an domhain. Sa lá atá inniu ann is é an euro airgeadra 19 dtír in AE.

Chun tuileadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (CE) Uimh. 974/98 ón gComhairle an 3 Bealtaine 1998 maidir leis an euro a thabhairt isteach (IO L 139, 11.5.1998, lgh. 1-5)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh 974/98 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Leagan comhdhlúthaithe den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Trí — Beartais agus gníomhaíochtaí inmheánacha an Aontais — Teideal VIII — Beartas eacnamaíoch agus sóisialta — Caibidil 5 — Forálacha idirthréimhseacha – Airteagal 140 (sean-Airteagail 121(1), 122(2), an dara habairt, agus 123(5) CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 108-110)

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Prótacal (Uimh. 13) maidir leis na critéir um chóineasú (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 281-282)

Nuashonraithe 14.02.2019