Lipéadú bia-ábhar

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 — faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí

ACHOIMRE

Cuireann saorghluaiseacht bia, atá sábháilte agus folláin, san Aontas Eorpach (AE) go mór le sláinte agus le leas an phobail agus is gné thábhachtach í den mhargadh aonair. Chomh maith le hardleibhéal cosanta sláinte a ráthú, cinntítear le dlí an Aontais Eorpaigh (AE) go mbíonn faisnéis chuí ag tomhaltóirí ionas gur féidir leo roghanna a dhéanamh maidir le bia a cheannach agus a ithe.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Déantar ceart tomhaltóirí a ráthú maidir le dóthain faisnéise trí phrionsabail ghinearálta, riachtanais agus freagrachtaí a bhunú i ndáil le lipéadú an bhia-ábhar a itear. Cuirtear dóthain solúbthachta ar fáil chun freagairt d’fhorbairtí san earnáil bia amach anseo. Déantar an reachtaíocht roimhe seo a chumasc, Treoir 2000/13/CE maidir le lipéadú bia-ábhar agus Treoir 90/496/CEE maidir le lipéadú cothúcháin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an reachtaíocht le gnóthais ag gach céim den bhiashlabhra agus le gach bia a ceapadh lena chaitheamh ag an duine. Cuirtear san áireamh bia a sheachadann oll-lónadóirí, nó bia a sholáthraítear dóibh siúd.

Bíonn freagracht ar mhonaróirí a chuireann bia ar an margadh faoina mbranda féin an fhaisnéis riachtanach a chur ar fáil, agus a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis cruinn. Más rud é go bhfuil siad bunaithe lasmuigh den Aontas Eorpach, bíonn freagracht ar an allmhaireoir.

Tá faisnéis áirithe éigeantach. Cuirtear san áireamh inti ainm an bhia, liosta comhábhar, cainníocht ghlan, dáta éagtha, treoracha le haghaidh úsáide más gá, ainm agus seoladh an oibreora agus dearbhú cothúcháin.

Ní mór don fhaisnéis éigeantach a bheith curtha ar fáil, gan costas breise, do thomhaltóirí a úsáideann ciandíol chun bia a cheannach, sula gceannaíonn siad rud éigin.

Ní mór neart iarbhír alcóil a thaispeáint do na deochanna a bhfuil níos mó ná 1.2 % alcóil de réir toirte iontu.

Ní mór faisnéis éigeantach bhreise a thabhairt maidir le cineálacha áirithe bia, mar shampla bia le milseoir ann, le salann amóiniach ann nó a bhfuil a lán caiféin ann.

Déantar cur síos ar chainníocht ghlan an bhia i lítir, ceintilítir, millilítír, cileagraim nó graim.

Níl gá le dearbhú éigeantach cothúcháin maidir le bianna áirithe, luibheanna agus spíosraí, blasóirí agus tae luibhe san áireamh.

Níl gá le liosta comhábhar do na nithe seo a leanas: úrghlasraí agus torthaí úra, uisce cabónáitithe, fínéagair, agus táirgí déiríochta amhail cáis, im, uachtar agus bainne coipthe.

Ní ceart go gcuirfeadh faisnéis bia an pobal amú, go háirithe má luaitear go bhfuil saintréithe nó éifeachtaí speisialta sa bhia agus nach bhfuil na rudaí sin ann. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis cruinn, soiléir agus éasca don tomhaltóir í a thuiscint.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Ón 13 Nollaig 2014, ach amháin maidir le dearbhú cothúcháin a thabhairt isteach (ón 13 Nollaig 2016) agus na riachtanais shonracha a bhaineann le sonrúchán “mionfheola” a bhfuil feidhm acu ón 1 Eanáir 2014.

CÚLRA

Faisnéis bia do thomhaltóirí – reachtaíocht ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bia a chur ar fáil do thomhaltóirí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (IO L 304, 22.11.2011, lgh.18–63)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1169/2011. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 23.11.2015