Sábháilteacht bréagán san Aontas Eorpach a chinntiú

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/48/CE maidir le sábháilteacht bréagán

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR

Leagtar amach na riachtanais sábháilteachta léi nach mór a chomhlíonadh le bréagáin arna gcur ar fáil san AE. Deartar na riachtanais sin chun ardleibhéal sláinte agus sábháilteachta a sholáthar, chun an pobal agus an comhshaol a chosaint agus chun saorghluaiseacht bréagán san AE a ráthú.

Sainaithnítear freagrachtaí sainiúla na n-oibritheoirí éagsúla léi sa slabhra soláthair ó dhéantóir go hallmhaireoir/miondíoltóir/dáileoir.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 20 Iúil 2009 agus ní foláir nó go raibh sí infheidhme i dtíortha AE ón 20 Iúil 2011 (seachas na rialacha maidir le ceimiceáin, nach foláir nó go raibh siad infheidhme ón 20 Iúil 2013).

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán (IO L 170, 30.6.2009, lgh. 1-37)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir Uimh. 2009/48/CE a ionchorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2018/725 ón gCoimisiún an 16 Bealtaine 2018 lena leasaítear, chun críocha oiriúnú d’fhorbairtí teicniúla agus eolaíochta, pointe 13 de chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht bréagán, i dtaca le cróimiam VI (IO L 122, 17.5.2018, lgh. 29-31)

Treoir (AE) 2017/898 ón gCoimisiún an 24 Bealtaine 2017 lena leasaítear, chun críocha teorainnluachanna sainiúla a ghlacadh le haghaidh ceimiceán arna n-úsáid i mbréagán, Aguisín C de chuid Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht bréagán, i dtaca le bisfeanól-A (IO L 138, 25.5.2017, lgh. 128-130)

Treoir (AE) 2017/774 ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2017 lena leasaítear, chun críocha teorainnluachanna sainiúla a ghlacadh le haghaidh ceimiceán arna n-úsáid i mbréagán, Aguisín C de chuid Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht bréagán, i dtaca le feanól (IO L 115, 4.5.2017, lgh. 47-49)

Treoir (AE) 2017/738 ón gCoimisiún an 27 Márta 2017 lena leasaítear, chun críocha oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil, Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht bréagán, i dtaca le luaidhe (IO L 110, 27.4.2017, lgh. 6-8)

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lgh. 1-1355).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lgh. 1-849). Téacs arna athfhoilsiú mar cheartúchán (IO L 136, 29.5.2007, lgh. 3-280)

Féach an leagan comhdhlúite

Nuashonraithe 20.07.2018