Díolúine i gcomhair soláthar ingearach agus comhaontuithe dáileacháin

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 330/2010 — cur i bhfeidhm an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le haicmí comhaontuithe ingearacha agus cleachtas comhbheartaithe

Airteagal 101 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN AGUS AIRTEAGAL 101 DE CFAE?

Cuirtear cosc le hAirteagal 101(1) CFAE ar chomhaontuithe a d’fhéadfadh dul i gcion ar thrádáil idir tíortha AE agus lena ndéantar iomaíocht a chosc, a theorannú nó a shaobhadh. Tá comhaontuithe lena gcruthaítear go leor buntáistí ar mó iad ná na héifeachtaí frithiomaíocha díolmhaithe ón gcosc sin, áfach, faoi Airteagal 101(3) CFAE.

Tugtar blocdhíolúine leis an rialachán ó Airteagal 101(1) CFAE do chomhaontuithe ingearacha * a chomhlíonann riachtanais áirithe. Leis na comhaontuithe sin, mar shampla, d’fhéadfaí cabhrú le déantóir margadh nua a iontráil, nó fadhb a chosc ina ndéanfadh dáileoir “saorthairbhiú” ar iarrachtaí promóisin dáileora eile, nó d’fhéadfadh soláthraí infheistíocht a rinneadh do chliaint ar leith a dhímheas.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglais maidir leis an rialachán a chur i bhfeidhm

Ní mór ceanglais áirithe a chomhlíonadh sula mbeidh comhaontú ingearach díolmhaithe ó Airteagal 101(1) CFAE:

“Srianta” dochta

Tá 5 shrian dhochta ann lena bhféadfaí an comhaontú iomlán a eisiamh dá mbarr ó leas an rialacháin, fiú má bhíonn sciar margaidh an tsoláthraí agus an cheannaí níos lú ná 30%. Meastar gur srianta dochta iad sin ar iomaíocht toisc go ndóigh go ndéanfadh siad díobháil do thomhaltóirí. I bhformhór na gcásanna, beidh cosc orthu agus meastar nach dóigh go gcomhlíonfadh na comhaontuithe ingearacha iontu coinníollacha Airteagal 101(3) CFAE:

Caidhp 30% ar sciar an mhargaidh

Clúdaítear comhaontú ingearach sa rialachán seo mura bhfuil sciar den mhargadh de chuid an tsoláthraí nó an cheannaí táirgí nó seirbhísí níos mó ná 30%. Don soláthraí, is é an sciar den mhargadh ar mhargadh soláthair ábhartha, i.e. margadh ina ndíolann sé táirgí nó seirbhísí atá cinntitheach maidir le cur i bhfeidhm na blocdhíolúine. Don cheannaí, is é an sciar den mhargadh ar mhargadh soláthair ábhartha. i.e. margadh ina gceannaíonn sé táirgí nó seirbhísí atá cinntitheach maidir le cur i bhfeidhm an rialacháin.

Na teorainneacha eisiata

Baineann an rialachán le gach teorainn ingearach seachas na cinn atá luaite thuas. Ní fhorchuirtear coinníollacha sonracha ar na 3 shrian ingearacha leis, áfach:

Mura gcomhlíontar na coinníollacha sin, déantar na srianta ingearacha a eisiamh ón ndíolúin leis an rialachán. Tá feidhm leis an rialachán fós, áfach, leis an gcuid eile den chomhaontú ingearach más féidir leis an gcuid sin oibriú go neamhspleách ó na srianta ingearacha neamhdhíolmhaithe.

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoirlínte maidir le srianta ingearacha chomh maith. Déantar cur síos iontu ar an gcur chuige a glacadh i dtreo comhaontuithe ingearacha nach gclúdaítear leis an rialachán.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Meitheamh 2010 agus rachaidh sé in éag an 31 Bealtaine 2022.

CÚLRA

Le tuilleadh eolais a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Comhaontuithe ingearacha: comhaontuithe maidir le díolachán agus ceannachán táirgí agus seirbhísí idir comhlachtaí a oibríonn ar leibhéil éagsúla an tslabhra táirgthe nó dáileacháin, mar shampla, comhaontuithe dáileacháin idir déantóirí agus mórdhíoltóirí nó miondíoltóirí.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (AE) Uimh. 330/2010 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2010 maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le haicmí comhaontuithe ingearacha agus cleachtas comhbheartaithe (IO L 102, 23.4.2010, lgh. 1-7)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Trí — Beartais agus gníomhaíochtaí inmheánacha an Aontais — Teideal VII — Rialacha comhchoiteanna maidir le hiomaíocht, cánachas agus comhfhogasú dlíthe — Caibidil 1 — Rialacha iomaíochta — Alt 1 — Rialacha a bhaineann le gnóthais — Airteagal 101 (iar-Airteagal 81 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 88-89)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoirlínte maidir le Srianta Ingearacha (IO C 130, 19.5.2010, lgh. 1-46)

Nuashonraithe 08.05.2020