Nochtadh do charcanaiginí agus do shó-ghineacha

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2004/37/CE — cosaint ar rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

Ceartúchán

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar amach inti na híoscheanglais maidir le hoibrithe a chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá sábháilteacht a thiocfadh chun cinn, nó ar dóigh go dtiocfaidh siad chun cinn, as nochtadh do charcanaiginí* agus só-ghineacha* ag an obair. Chun na rioscaí a bhaineann le nochtadh dá leithéid do shláinte agus do shábháilteacht oibrithe a laghdú, leagtar síos inti bearta coisctheacha agus cosanta, chomh maith le teorainneacha nochta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá feidhm ag an treoir maidir le substaint mó meascán lena gcomhlíontar na critéir um aicmiú mar charcanaigin chatagóir 1A nó 1B nó mar shó-ghineach geirmchille chatagóir 1A nó 1B atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 (Ceimiceáin agus a meascáin a aicmiú, a phacáistiú agus a lipéadú). Lena chois sin, tá feidhm aici maidir le substaint, meascán nó próiseas carcanaigineach dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an treoir, chomh maith le substaint nó meascán a scaoiltear le próiseas dá dtagraítear san iarscríbhinn sin. I ndiaidh an leasaithe ar an treoir in 2017, tá 6 iontráil san iarscríbhinn seo:

Níl feidhm ag an treoir seo maidir le hoibrithe atá nochta do radaíocht amháin atá cumhdaithe faoin gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

Tá feidhm aici maidir le hoibrithe atá nochta d’aispeist i gcás go bhfuil a rialacha níos fabhraí don tsláinte agus don tsábháilteacht ag an obair ná mar atá rialacha Threoir 2009/148/CE (Oibrithe a chosaint ar nochtadh d’aispeist).

Tá feidhm go hiomlán ag Treoir 89/391/CEE (Sláinte agus sábháilteacht ag an obair — rialacha ginearálta), gan dochar do rialacha ceangailteacha agus/nó rialacha níos sonraí sa treoir seo.

Nochtadh a chinneadh agus rioscaí a mheasúnú

I gcás gníomhaíochta ar bith ar dhócha go mbeadh riosca um nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag baint léi, ní mór cineál, méid agus fad nochtadh na n–oibrithe a chinneadh ar bhonn rialta chun measúnú a dhéanamh ar riosca ar bith do shláinte nó do shábháilteacht oibrithe agus na bearta is gá a chinneadh. Ní mór na bealaí nochta ar fad a chur san áireamh, lena n–áirítear ionsú sa chraiceann agus/nó tríd an gcraiceann. Ní mór aird ar leith a thabhairt d’oibrithe a mbaineann riosca mór leo.

I dTreoir 2014/27/AE, déantar Treoir 2004/37/CE a ailíniú le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 lenar bunaíodh córas nua maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán in AE, bunaithe ar an gCóras Comhchuibhithe Domhanda um Aicmiú agus Lipéadú Ceimiceán ar leibhéal idirnáisiúnta.

Tugtar Treoir 2004/37/CE cothrom le dáta le Treoir (AE) 2017/2398 trí:

OIBLEAGÁIDÍ NA bhFOSTÓIRÍ

Laghdú agus ionadú

Ní mór d’fhostóirí úsáid charcanaigine nó só-ghinigh a laghdú, go sonrach trí shubstaint, meascán nó próiseas nach bhfuil dainséarach nó nach bhfuil chomh dainséarach a chur ina ionad, a mhéid is féidir ón taobh teicniúil de.

Nochtadh a chosc agus a laghdú

Nuair nach féidir rud ar bith a chur in ionad na carcanaigine nó an tsó-ghinigh, ní mór don fhostóir a áirithiú go ndéanfar an charcanaigine nó an só-ghineach a mhonarú agus a úsáid i gcóras dúnta. Mura féidir é sin a dhéanamh ón taobh teicniúil de, ní mór d’fhostóirí a áirithiú go mbeidh an leibhéal nochta chomh íseal agus is féidir ón taobh teicniúil de.

Ní sháróidh an nochtadh na teorainneacha atá leagtha amach in Iarscríbhinn III.

Ní mór don fhostóir roinnt beart a chur i bhfeidhm aon am a úsáidtear carcanaigin nó só-ghineach.

Faisnéis don údarás inniúil

Ní mór d’fhostóirí faisnéis a chur ar fáil don údarás inniúil, arna iarraidh sin, maidir le cúrsaí amhail, mar shampla, na cúiseanna le carcanaiginí nó so-ghineacha a úsáid, na bearta coisctheacha is gá a dhéanamh nó líon na n–oibrithe atá nochta.

Nochtadh nach féidir a thuar

I gcás teagmhas nach féidir a thuar nó teagmhas ar dócha go mbeadh oibrithe nochta go mínormálta mar thoradh orthu, ní mór d’fhostóirí é sin a chur in iúl do na hoibrithe. Ní mór éadaí cosanta agus trealamh cosanta pearsanta anála a chaitheamh, agus ní mór an nochtadh a choinneáil go dtí an íosmhéid dhocht is gá agus ní bheidh cead ach ag oibrithe atá riachtanach don obair oibriú sa limistéar lena mbaineann agus na hoibrithe sin amháin.

Nochtadh intuartha

I gcás go bhfuil riosca intuartha um nochtadh méadaithe ann, mar shampla, le linn obair chothabhála, agus i ndiaidh na bearta coisctheacha ar fad a bheith déanta, ní mór d’fhostóirí na bearta is gá chun fad nochtadh na n-oibrithe a laghdú go dtí an méid is lú agus is féidir agus a áirithiú go mbeidh siad cosanta le linn na ngníomhaíochtaí sin. Ní mór éadaí cosanta agus trealamh cosanta pearsanta anála a chaitheamh, agus ní mór an nochtadh a choinneáil go dtí an íosmhéid dhocht is gá. Lena chois sin, ní mór na limistéir a úsáidtear le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin a bheith línithe agus léirithe go soiléir.

Rochtain ar limistéir riosca

Ní mór d’fhostóirí rochtain ar na limistéir riosca a theorannú go dtí na hoibrithe sin ar gá dóibh, de bhua a gcuid oibre nó a gcuid dualgas, dul isteach sna limistéir sin.

Bearta maidir le sláinteachas agus cosaint phearsanta

Ceanglaítear ar fhostóirí na bearta seo a leanas a dhéanamh maidir le sláinteachas agus cosaint phearsanta le haghaidh na ngníomhaíochtaí ar fad a mbaineann riosca éillithe leo:

Ní íocfaidh na hoibrithe as costais na mbeart sin.

Oibrithe a chur ar an eolas, oiliúint a chur orthu agus dul i gcomhairle leo

Ní mór d’fhostóirí na bearta iomchuí a dhéanamh lena áirithiú go gcuirfear oiliúint dhóthanach agus oiriúnach ar na hoibrithe agus/nó ar a n–ionadaithe maidir le:

Ní mór d’fhostóirí a áirithiú go mbeidh coimeádáin, pacáistí agus suiteálacha ina bhfuil carcanaiginí nó só-ghineacha lipéadaithe go soiléir agus go hinléite, agus go mbeidh comharthaí rabhaidh léirithe go soiléir.

Ní mór bearta iomchuí a dhéanamh lena áirithiú go mbeidh oibrithe ábalta a sheiceáil an bhfuil an treoir á cur i bhfeidhm mar is ceart nó nach bhfuil. Má bhíonn nochtadh mínormálta ann ní mór é sin a chur in iúl dóibh chomh gasta agus is féidir.

Ní mór d’fhostóirí liosta cothrom le dáta a bheith acu de na hoibrithe a dhéanann gníomhaíochtaí a mbaineann riosca dá sláinte agus dá sábháilteacht leo i gcomhthéacs an nochta do charcanaiginí nó do shó-ghineacha.

Ní mór dul i gcomhairle le hoibrithe agus/nó lena n–ionadaithe faoi na cúrsaí uile a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha agus go mbeidh siad páirteach sna cúrsaí sin.

BEARTA ILGHNÉITHEACHA

Monatóireacht sláinte

Ní mór do thíortha AE socruithe a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte oibrithe ionas go ndéanfar monatóireacht dhóthanach, más cuí, ar a sláinte roimh nochtadh agus ag eatraimh rialta ina dhiaidh sin. Ní mór do na socruithe sin a bheith de chineál lenar féidir bearta sláinte aonair agus bearta sláinte a bhaineann leis an obair a chur i bhfeidhm. Nuair a dhéantar monatóireacht ar shláinte oibrí, ní mór comhad leighis aonair a chruthú.

I ndiaidh an leasaithe ar Threoir 2004/37/CE le Treoir (AE) 2017/2398, is féidir leanúint le monatóireacht sláinte, ar chomhairle ó dhochtúir nó ón údarás atá freagrach as monatóireacht sláinte na n–oibrithe, i ndiaidh an nochta nó ar feadh tréimhse a mheasfar a bheith riachtanach chun sláinte an oibrí lena mbaineann a chosaint.

Is féidir moltaí praiticiúla a bhaineann le monatóireacht ar shláinte oibrithe a fháil in Iarscríbhinn II.

Ní mór gach cás ailse a shainaithnítear mar a bheith mar thoradh ar nochtadh ag an obair a chur in iúl don údarás inniúil. Ní mór do thíortha AE an fhaisnéis sin a chur san áireamh sna tuarascálacha a chuireann siad faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh faoi Threoir 89/391/CEE.

Measúnú

Ceanglaítear ar an gCoimisiún le Treoir (AE) 2017/2398 measúnú a dhéanamh, mar chuid den chéad mheasúnú eile ar chur chun feidhme Threoir 2004/37/CE, ar an ngá atá leis an uasluach le haghaidh dusta silice criostalta inanálaithe a mhionathrú.

Lena chois sin, faoin gcéad ráithe in 2019, ní mór don Choimisiún, agus na forbairtí is déanaí in eolas eolaíochta á gcur san áireamh, measúnú a dhéanamh ar an rogha raon feidhme na treorach a leasú chun substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh* a chur san áireamh.

Taifid a choinneáil

Ní mór an liosta cothrom le dáta d’oibrithe a nochtadh, a cheanglaítear ar an bhfostóir a choinneáil, agus comhaid leighis aonair a choinneáil ar feadh 40 bliain i ndiaidh dheireadh an nochta.

Uasluachanna

I ndiaidh an leasaithe ar an Treoir in 2017, tá uasluachanna in Iarscríbhinn III le haghaidh na substaintí seo a leanas:

Maidir le monaiméir de chlóiríd vinile agus dusta crua-adhmaid, déantar na huasluachanna a athbhreithniú le Treoir (AE) 2017/2398 i bhfianaise sonraí eolaíochta le déanaí. Maidir le 11 charcanaigin nua, tugadh uasluachanna nochta ceirde isteach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 20 Bealtaine 2004. Le Treoir 2004/37/CE códaítear Treoir 90/394/CEE agus a leasuithe ina dhiaidh sin, Treoir 97/42/CE agus Treoir 1999/38/CE agus cuirtear an Treoir sin ina n–ionad. Leanadh leis na spriocdhátaí le haghaidh dlí náisiúnta a dhéanamh de na treoracha (29 Aibreán 2003 ar a dhéanaí) a chur i bhfeidhm.

Bhí na bearta a tugadh isteach le Treoir (AE) 2017/2398 le corprú sa dlí náisiúnta ag tíortha AE faoin 17 Eanáir 2020.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Carcanaiginí: substaintí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le hailse in orgánach.
Só-ghineacha: substaintí lena n–athraítear ábhar géiniteach orgánaigh.
Substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh: substaintí lena gcuirtear isteach ar atáirgeadh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le cosaint oibrithe ó rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaigin nó do shó-ghineacha ag an obair (An Séú Treoir aonair laistigh de bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) ón gComhairle (leagan códaithe) (IO L 158, 30.4.2004, lgh. 50-76)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir Uimh. 2004/37/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaigin nó do shó-ghineacha ag an obair (IO L 345, 27.12.2017, lgh. 87-95)

Treoir 2009/148/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh d’aispeist ag an obair (IO L 330, 16.12.2009, lgh. 28-36)

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n–aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lgh. 1-1355)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsúcháin ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair a spreagadh (IO L 183, 29.6.1989, lch. 1-8)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 20.04.2018